Drukuj

Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego polegające na regulowaniu wierzytelności zleceniodawcy w zamian za prowizję od kwoty środków przekazanych dłużnikowi są zwolnione z podatku VAT?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, w związku z wnioskiem z dnia 16 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:Podatnik świadczy usługi pośrednictwa finansowego polegające na regulowaniu wierzytelności zleceniodawcy w zamian za prowizję od kwoty środków przekazanych dłużnikowi. Środki ulokowane u dłużnika są przedpłatą na zakup towarów, bądź też wcześniejszą zapłatą za otrzymany towar. Z tych środków dłużnik reguluje swoje zobowiązania wobec zleceniodawcy. Za usługę podatnik wystawia fakturę ze stawką "zw.", gdyż jego zdaniem są to usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 65.23.10) wymienione w załączniku nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Do wniosku dołączono klasyfikację Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych udzieloną dla wnioskodawcy znak: OK.-5672/KU/249/06-7488/2004 z 15.10.2004r. potwierdzającą prawidłowość klasyfikowania świadczonych usług.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 . Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust 3 ustawy o VAT.

W związku z powyższym istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług przez podatnika pod odpowiedni symbol PKWiU. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wyraził opinię, iż pośrednictwo finansowe polegające na regulowaniu wierzytelności zleceniodawcy w zamian za prowizję od kwoty środków przekazanych dłużnikowi mieści się w grupowaniu:PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych".

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sekcja J ex (65-67) według PKWiU, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej

3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10 - 00.20)

4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5) usług ściągania długów oraz faktoringu

6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy

7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy

8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności

9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zatem, o ile świadczone usługi nie mieszczą się w wśród wymienionych w pkt 1-9, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Parczewie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia ( art. 239 i art. 222 Ordynacji podatkowej ).

Podobne interpretacje: