Interpretacje w temacie: Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

W jaki sposób rozliczyć w deklaracji VAT-7 podatek VAT zapłacony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9.06.2004r. w przedmiocie możliwości rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 podatku VAT zapłaconego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia używanych środków transportu Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż ...

Czy dotacje otrzymane przez zakład budżetowy stanowią obrót do opdatkowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 05 kwietnia 2004 r. Nr 54 poz. 535)? Czy zakład budżetowy będzie od 01 maja 2004 r. podatnikiem VAT czynnym?

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 05 kwietnia 2004 r. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także ot ...

Czy mamy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku gdy jesteśmy producentami schodów drewnianych i dokonujemy ich montażu u odbiorców z krajów UE ?

Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ) zarejestrowani jako podatnicy VAT UE – podatnicy VAT oraz osoby prawne nie będące podatnikami, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są obowiązani składać we właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT ...

Podatnik wnosi o wyjaśnienie następujących kwestii:- czy jest to usługa zwolniona z podatku VAT,- czy w momencie przekroczenia obrotu w wysokości 30-krotności prowizji należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R oraz składać deklaracje podatkowe,- czy w sytuacji dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R należy wystawiać faktury VAT za stawką zwolnienie i czy prowadzić rejestry,- czy w momencie uzyskiwania dochodów dodatkowo z tytułu najmu lokalu użytkowego, obrót uprawniający do zwolnienia od podatku VAT należy liczyć z działalności usług finansowych oraz najmu, czy tylko z najmu.

Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na obrocie wierzytelnościami i będzie uzyskiwał z tego tytułu prowizję, która stanowiłaby 15% kwoty odzyskanej od dłużnika, natomiast pozostała część kwoty będzie przelewana na konto zbywcy wierzytelności. Ocena prawna stanu faktycznego: Sprzedaż wierzytelności nie jest wymieniona w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

Jakie wynikną z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. obowiązki rejestracyjne w podatku VAT, jakie będą skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych?

Jak wynika z pisma Strony – wspólnicy spółki cywilnej zamierzają dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. w zakresie sukcesji praw i obowiązków z tytułu podatku od towarów i usług Kwestię przekształcenia formy prawnej spółki cywilnej w spółkę z o. o. reguluje art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z ...

Pobór podatku

ad. 1 W sprawach, w których ogłoszono upadłość po 01.10.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.). Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości Spółki. Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika we właściwym postępowaniu upadłościowym może być prowadzone w dwóch kierun ...

Czy osoby wykonujące pracę na umowę zlecenia, zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla VAT oraz do składania tzw. zerowych deklaracji VAT – 7.

W dniu 19 czerwca 2004r. złożył Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu wniosek z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera Pan z osobami fizycznymi umowy zlecenia, z treści których wynika, iż nie istnieją więzi prawne, pomiędzy Panem jako zle ...

Czy zakupy dokonane w kwietniu można ująć w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj?

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 25.05.2004r., które wpłynęło do Urzędu w dniu 28.05.2004r. w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, Stan prawny przed 1 maja 2004r. Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) – podatn ...

Czy podatnik zwolniony z podatku VAT ma obowiązek składać deklaracje VAT-7

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu z zastrzeżeniem ust. 2 – 10 i art. 133 ustawy. Jak wynika z art. 99 ust. 7 ustawy, przepisu ust ...

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 maja 2004r, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r ustawy o podatku od towarów i usług, Zakład będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego, skoro przepis art. 113 cytowanej ustawy wskazuje na odmienny w porównaniu do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, sposób liczenia kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W dniu 06.07.2004r Zakład ... złożył do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu wniosek o udzielenie informacji na temat interpretacji przepisu art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). W przedmiotowym piśmie Zakład informuje, iż został zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług w lutym 2000r oraz, że w zakresie s ...

Generowanie strony w 19 ms