Drukuj

1. Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji deklaracje podatkowe np. VAT - 7 podatnika - klienta jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta? 2. Czy w pełnomocnictwie szczegółowo musi być wymieniony każdy rodzaj deklaracji, czy może to być sformułowane w sposób bardziej ogólny?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania stanowiska Spółki zawartego we wniosku z dnia 02.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę podatkowego deklaracji podatkowej VAT-7.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.06.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Stan faktyczny opisany we wniosku:Spółka jawna zleciła prowadzenie ksiąg podatkowych , wyliczanie zobowiązań i składanie deklaracji wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu, prowadzonemu przez doradcę podatkowego wpisanego na listę Ministra Finansów. Z zawartej umowy wynika, że doradca ma prawo podpisywać za wspólników i za spółkę deklaracje i składać je do Urzędu Skarbowego. Jakiś czas temu Urząd Skarbowy kategorycznie stwierdził, że deklaracje PIT-5 winny być podpisywane osobiście przez podatnika, jednocześnie doradca nadal składał i podpisywał deklaracje VAT-7. Z obecnie uzyskanych informacji prawdopodobnie podatnik będzie musiał również podpisywać osobiście deklaracje VAT-7. Spółka uważa, że taka praktyka jest nieprawidłowa, ponieważ zgodnie z art. 95 § 1 k.c. – z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Zgodnie zaś z art. 95 § 2 k.c. czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Prawo do reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym wynika również z dyspozycji art. 137 ust. 1 Ordynacji podatkowej, gdzie stwierdza się, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa.Wnioskodawca wystąpił z pytaniem, czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg i ewidencji deklaracje podatkowe, np. PIT-5, PIT-4, PIT-5L, VAT-7 oraz zgłoszenia identyfikacyjne NIP-1, NIP-2, NIP-3 podatnika – klienta jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta... Czy w pełnomocnictwie szczegółowo musi być wymieniony każdy rodzaj deklaracji, czy może być to sformułowane w sposób bardzie ogólny...Zdaniem Spółki, jeśli upoważni ona doradcę podatkowego do podpisywania w jej imieniu wszelkich deklaracji, informacji składanych do Urzędu, to deklaracja zostanie złożona prawidłowo, a doradca ma prawo podpisać każdą deklarację, czy informację. Jednocześnie zdaniem Spółki nie jest możliwe ani konieczne enumeratywne wymieniane wszystkich deklaracji i informacji, którymi posługuje się podatnik. Biorąc pod uwagę liczne zmiany dokonane przez Ministerstwo Finansów przy szczegółowym pełnomocnictwie traciłoby ono aktualność.Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje:Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.W pojęciu „złożenie” mieści się podpisanie deklaracji. Oznacza to, że do złożenia, a co za tym idzie podpisania deklaracji VAT-7 są obowiązani jedynie podatnicy.W przypadku spółek jawnych podatnikami podatku VAT są te spółki. Do podpisywania deklaracji VAT-7 w imieniu spółki są uprawnione osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnieni do reprezentowania spółki. Z posiadanego odpisu wynika, że jest to każdy ze wspólników spółki.Czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, ale sporządzanie to nie obejmuje podpisania deklaracji.Składana deklaracja ma charakter oświadczenia wiedzy, a nie woli, co wyklucza złożenie jej przez pełnomocnika na podstawie przepisów art. 137 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 95 k.c.Z uwagi na fakt, że doradca podatkowy nie ma prawa do podpisywania deklaracji VAT-7, nie rozpatrywano problemu zawartości udzielanego pełnomocnictwa.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia

Podobne interpretacje: