Interpretacje w temacie: Szacowanie obrotu

Ścieżka aktualnego tematu

Bank w ramach prowadzonej działalności udziela kredytów na rzecz swoich klientów. W związku z dokonywaną działalnością kredytową bank otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się prowizje i odsetki. Czy kwotę sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług należy traktować wartość:otrzymanych prowizji,należnych choć nie otrzymanych prowizji,otrzymanych odsetek,odsetek należnych choćby nie otrzymanych?

Definicję obrotu zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z przepisem tego artykułu obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Pod pojęciem sprzedaży należy także rozumieć odpłatne świadczenie usług (art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towaró ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w przypadku dostawy śruty sojowej ?

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycja 21 w/w załącznika wymieniono oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, z określonym symbolem PKWiU ex 15.4. Powyższe oznacza, że wyłącznie śruta sojowa sklasyfikow ...

Generowanie strony w 11 ms