Interpretacje w temacie: Zryczałtowany zwrot podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 maja 2004 roku podatnik nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 5%, a sprzedając te produkty korzysta ze stawki 3%?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność polegającą na skupie i sprzedaży zwierząt rzeźnych (symbol PKWiU – 0123100030;0121110031-32). Produkty rolne nabywa od rolników ryczałtowych. Do 30.04.2004 r. stosował stawkę zryczałtowanego podatku 3%. Od 01.05.2004 r., w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535), ...

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można jednocześnie korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego z tytułu działalności rolniczej ?

W myśl art. 4 pkt 16 ustawy o VAT rolnikiem ryczałtowym jest podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, dokonujący sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, jeśli nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie są produktami rolnymi pochodzącymi z własnej działalności rolniczej produkty zaimportowan ...


Czy rolnik zajmujący się hodowlą przepiórek i sprzedażą produktów tej hodowli w postaci konsumpcyjnych jaj przepiórczych: 1/ jest rolnikiem ryczałtowym 2/ przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku VAT 3/ nie jest płatnikiem podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004 roku (data wpływu: 07.05.2004r.) informuje się, iż: Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535). Dokonując dostawy produktów rol ...

Jaką stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku stosuje się na fakturach RR przy nabyciu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje zakupu żywca od rolników ryczałto ...


Czy rolnik ryczałtowy, który podpisał umowę z ARiMR na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu SAPARD, ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu związanego z tą inwestycją ?

Zgodnie z postanowieniami Wieloletniej Umowy Finansowej SAPARD, nie będą kwalifikowały się do współfinansowania przez Wspólnotę w ramach Programu SAPARD podatki, cła i opłaty importowe, które mogą być odzyskane, refundowane lub kompensowane w jakikolwiek inny sposób. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez beneficjenta wynika, iż jest on rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnyc ...

Czy mam możliwość odzyskania podatku VAT z faktur wystawionych w związku z wykonaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartej w dniu 21.06.2004r.?

Stosownie do art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatnikom zarejestrowanym jako „podatnicy VAT czynni” prz ...


Czy istnieje możliwość odzyskania przez rolnika ryczałtowego podatku VAT od dokonanych zakupów, finansowanych w ramach programu SAPARD ?

Pan jako rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej m.in podatnikom podatku VAT, którzy rozliczają ten podatek (co wynika z przedstawionego stanu faktycznego) w myśl art.115 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) otrzymuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produ ...

Generowanie strony w 15 ms