Drukuj

Czy rolnik zajmujący się hodowlą przepiórek i sprzedażą produktów tej hodowli w postaci konsumpcyjnych jaj przepiórczych: 1/ jest rolnikiem ryczałtowym 2/ przysługuje mu zryczałtowany zwrot podatku VAT 3/ nie jest płatnikiem podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004 roku (data wpływu: 07.05.2004r.) informuje się, iż:

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535). Dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadcząc usługi rolnicze, rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Jaja przepiórcze konsumpcyjne posiadają symbol PKWiU 01.24.20-00.90 (co potwierdza przedstawiona przez Podatnika klasyfikacja dokonana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu) i mieszczą się w grupie zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (PKWiU 01.2). Podatnik dokonujący ich sprzedaży jest rolnikiem ryczałtowym.

Zryczałtowany zwrot podatku, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy) na rzecz podatnika podatku od towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wypłacana jest rolnikowi ryczałtowemu przez podmiot nabywający od niego produkty rolne. Natomiast stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku od towarów i usług.

Jeżeli więc Podatnik będzie dokonywał dostawy jaj przepiórczych na rzecz podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, to będzie miał prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie wyjaśnia się, że rolnik zajmujący się hodowlą i sprzedażą jaj nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Reasumując stwierdza się, iż zaprezentowane przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: