Drukuj

1. Jaka stawkę podatku VAT zastosować dla świadczonych usług zakwaterowania w akademikach?2. Czy uczelnia może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zużycie wody, energii elektrycznej i gazu w okresach miesięcznych, pomimo, iż zakres w jakim podatek naliczony wynikający z tych faktur będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będzie znany dopiero w późniejszym okresie (po dokonaniu odczytów liczników i ustaleniu jaka część zostanie refakturowana na najemców)?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Pismem z dnia 17 września 2004 r. L.dz. 83/SF/09/04 (data wpływu do tut. Urzędu 21 września 2004 r.) Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:

  • Jednostka świadczy usługi zakwaterowania dla osób nie będących studentami Uczelni,
  • Uczelnia świadczy także usługi zakwaterowania dla swoich studentów,
  • Uczelnia świadczy usługi wynajmu pomieszczeń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • Uczelnia obciąża podmioty gospodarcze kosztami energii, wody i gazu wg wskazań liczników ( tzw. refakturowanie),
  • odczyty liczników ( i obciążenia najemców) dokonywane są w okresach półrocznych,
  • Uczelnia otrzymuje faktury zaliczkowe dokumentujące zużycie wody, energii elektrycznej i gazu za okresy miesięczne,

Uczelnia zadała następujące pytania:

  1. Czy Uczelnia winna stosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług zakwaterowania w wysokości 7% (jako usługi zakwalifikowane do PKWiU 55.23), czy też zastosować zwolnienie z opodatkowania jako usługi zakwalifikowane do PKWiU 55.23.15? Przedstawiono stanowisko, iż prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku w wysokości 7%.
  2. Czy Uczelnia może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zużycie wody, energii elektrycznej i gazu w okresach miesięcznych, pomimo, iż zakres w jakim podatek naliczony wynikający z tych faktur będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będzie znany dopiero w późniejszym okresie (po dokonaniu odczytów liczników i ustaleniu jaka część zostanie refakturowana na najemców)? Przedstawiono stanowisko, iż Uczelnia winna dokonywać odliczenia w okresach miesięcznych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Ad. 1

Na wstępie należy podkreślić, iż tut. organ podatkowy nie jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych usług. Tryb wydawania opinii interpretacyjnych przez służby statystyki publicznej określony został w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS Nr 12, poz. 87.
Zgodnie z wymienionym komunikatem do wydawania opinii interpretacyjnych upoważniony został Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 – 176 Łódź. Zatem w sprawie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych usług Uczelnia winna zwrócić się do ww. Ośrodka.

Niezależnie od powyższego tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej „ustawą”, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 140 załącznika nr 3 wymieniono usługi zakwalifikowane w grupie PKWiU 55.2 „Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich PKWiU 55.23.15”. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi zakwalifikowane w PKWiU w podkategorii 55.23.15 „Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich” Zatem w przypadku zakwalifikowania świadczonych usług do podkategorii PKWiU 55.23.15 usługi te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, natomiast w przypadku zakwalifikowania świadczonych usług do grupy PKWiU 55.2, ale nie w podkategorii 55.23.15, świadczone usługi będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z a art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz wynika ona z otrzymanych faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupu towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ( m.in. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego i usługi w zakresie rozprowadzania wody) jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w przedstawionym stanie faktycznym powstanie w miesiącu w którym przypada termin płatności określony w umowie.

Ponadto zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 90 ust. 2 jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zatem w przypadku gdy w momencie dokonania odliczenia podatku naliczonego Uczelnia nie jest w stanie określić jaka część podatku naliczonego jest związana z czynnościami opodatkowanymi, winna dokonać częściowego odliczenia zgodnie z ww. 90 ust. 2 ustawy. Sposób ustalenia tej proporcji został określony w art. 90 ust. 3 do ust. 9 ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-7, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli kwota korekty nie przekroczy 0,01 % kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.

Reasumując Uczelnia jest uprawniona do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w okresach miesięcznych, jednakże tylko w takim zakresie w jakim zakupione usługi zostaną wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast po zakończeniu roku Uczelnia winna dokonać korekty podatku w przypadku zmiany proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust. 2 do ust. 7 ustawy.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym, w zakresie zadanego przez Spółkę pytania i w obowiązującym na dzień jej wydania stanie prawnym.

Podobne interpretacje: