Drukuj

Czy przy pomocy faktury należy udokumentować świadczenie usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz kontrahenta z Francji i czy z tego tytułu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:
Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej sposobu udokumentowania świadczenia usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz kontrahenta z Francji - na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Z treści zapytania z dnia 22 czerwca 2004 r. wynika, że Spółka świadczy usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz kontrahenta z Francji zarejestrowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej i zidentyfikowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Francji. Usługa wykonywana jest w Polsce, natomiast jej efekt drogą elektroniczną i telefoniczną jest wykorzystywany poza granicami kraju. Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie następujących kwestii:
1). Czy obrót z tytułu wykonywania w/w usług należy dokumentować fakturami VAT oraz wykazywać w rejestrze sprzedaży VAT ?.
Podatnik stoi na stanowisku, że powinien wystawiać fakturę VAT, w której zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty brutto pisze adnotację, że podatek rozlicza nabywca. Według Spółki obrót z tego tytułu należy wykazać w rejestrze sprzedaży jako nie podlegający opodatkowaniu i z tego względu nie figurujący w deklaracji VAT-7.
2). Czy w wypadku świadczenia w/w usług Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od zakupów związanych z ww. Usługami.

Podatnik stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą usług dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty (innym niż Polska).
Odpowiadając na powyższe zapytania tut. Urząd wyjaśnia:
Ad 1.
Tut. Urząd potwierdza stanowisko Podatnika. Z dyspozycji § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) wynika, że do zasad wystawiania faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze stosuje się ogólne reguły wystawiania faktur określone w ww. rozporządzeniu. Faktury, te powinny zawierać dane określone w § 12 rozporządzenia z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
Z dyspozycji art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dot. zasad ewidencjonowania sprzedaży nie wynika by w omawianym przypadku podatnik był obowiązany do ewidencjonowania czynności wykonywanych poza granicami RP - dla celów podatku VAT.Należy jednakże podkreślić, że w myśl art. 112 powołanej ustawy podatnik ma obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów (w tym i faktur o których wyżej mowa) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. ww. faktury stanowią dowód wykonywania usługpoza granicami kraju, co wiąże się z uprawnieniem wynikającym z art. 86, ust. 8 pkt 1 ustawy.
Ad.2
Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt. 1 ww. ustawy Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczane, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Jeżeli usługi, jakie świadczy Podatnik nie są zwolnione od podatku, wówczas na podstawie regulacjipowyższego przepisu przysługuje mu prawo obniżenia podatku należnego o naliczony. Dyspozycja art. 87 ust. 5 ustawy przewiduje w tego typu przypadkach możliwość otrzymania zwrotu podatku.

Podobne interpretacje: