Drukuj

Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonywanych z własnych środków a nastepnie refundowanych przez Fundusz Współpracy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.04.2004 r. (wpływ w dniu 26.04.2004 r.) uprzejmie informuje.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268, z późn.zm.) utaciło moc obowiązującą z dniem 1 maja 2004 r. kiedy to w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finasów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970).

Przywołane Rozporządzenie z 27 kwietnia 2004 r. określa w Rozdziale 12 przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. § 27 ust.3 pkt 2 stanowi, że do wniosku, w sprawie zwrotu podatku dla podatników dokonujących nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej dołącza się dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Powyższe oznacza, że jedynie w przypadku załączenia do wniosku o zwrot podatku potwierdzenia dokonania zapłaty bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są zgromadzone środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej możliwym jest zwrot podatku naliczonego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego "(•••) rozliczenie dotacji polega na tym, że Fundacja pokrywa wydatki przedsięwzięcia z własnych środków, a następnie otrzymuje zwrot - dotację z Funduszu na wydzielone konto". Z powyższego wynika, że podatnik nie dokonuje zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej a jedynie po zapłacie ze środków własnych, otrzymuje dotację ze środków z bezzwrotnej pomiocy zagranicznej. Powyższe nie spełnia przesłanki wymaganej dla dokonania zwrotu podatku naliczonego finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagraniczej w związku z powyższym podanikowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonywanych z własnych środków a następnie refundowanych przez Fundusz Współpracy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto pragnie jedynie nadmienić, że analogiczny przepis znajdował się w nieobowiązującym już dziś Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. tj. w § 17 ust. 3 pkt 2.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 21.05.2004 r.

Podobne interpretacje: