Interpretacje w temacie: Odliczenie i zwrot podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego oraz wózka widłowego?

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14.05.2004 r. nr.PP3-812-392/2004/JŁ/1585 PP ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr.54 poz 535/ nie ma zastosowania do ciągników siodłowych.Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art.88 ust.1 pkt.3 cytowanej ustawy z ...

Czy nadal mam prawo odliczać podatek od towarów i usług naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ?. Według dowodu rejestracyjnego jest to samochód ciężarowy , uniwersalny o dopuszczalnej masie całkowitej 1890 kg , liczbie miejsc 2 oraz dopuszczalnej ładowności 550 kg . Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym w rubryce uwagi widnieje wpis o treści : „ liczba miejsc 2 lub 5 „

Odpowiedź: Zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) , obniżenie kwoty lub zwrotu róznicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych , oleju napędowego oraz gazu , wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 .Pow ...

Czy podatnicy użytkujący samochody o dużej ładowności (większej niż wynikającej ze wzoru z art. 86 ust.3 ustawy o VAT) ustalonej w oparciu o inne dokumenty niż świadectwo homologacji mogą korzystać z odliczenia VAT od paliwa używanego do napędu tych samochodów.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art.88 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust.3 i 5, a więc tych, do których ma z ...

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje imprezy sportowe, podczas których zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Czy przekazanie nagród rodzi obowiązek naliczania i odprowadzania VAT należnego oraz czy wysokość nagród dla zawodników ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 18.05.2004 r., nr MOSiR 3327/2/2004 (data wpływu 18.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 ...

Urząd Miasta jest organizatorem różnego rodzaju imprez, w trakcie których zwycięzcom wręczane są nagrody rzeczowe. Przy ich nabyciu Urząd nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ nie prowadzi działalności opodatkowanej. Czy przekazanie nagród rzeczowych w organizowanych przez Urząd Miasta konkursach, zawodach, turniejach powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.05.2004 r., nr FN.3010/67/04 (data wpływu 25.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 ma ...

Podatnik VAT UE w maju 2004 wpłacił zaliczkę na nabycie wewnątrzwspólnotowe środka trwałego. Dostawa nastąpi w czerwcu 2004 r. W jakim okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony i w jakim terminie nastąpi zwrot różnicy podatku.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w wewnątrzwspólnotym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem węwnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku, gdy przed tym terminem, o którym mow ...


Podatnik prowadzi działalność remontowo-budowlaną. Czy materiały związane z wykonywaniem usług mogą być opodatkowane stawką Vat 7% oraz czy w celu otrzymania zwrotu bezpośredniego podatku VAT powinien prowadzić specjalną ewidencję?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.06.2004 r. informuje co nastepuje: W przepisach o podatku od towarów i usług zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) identyfikacja towarów i usług następuje po ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować wykonywane zwiazane z budownictwem mieszkaniowym usługi remontowo-budowlane z wykorzystaniem własnych materiałów ? W jaki sposób podanik może otrzymać zwrot różnicy podatku ?

Zasady opodatkowania, stawki podatku VAT oraz zasady zwrotu różnicy podatku określają przepisy Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ). ...

Pytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego przy budowie budynku mieszczącego w sobie zarówno powierzchnię handlową jak i mieszkaniową.

Na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy stanowi sum ...

Generowanie strony w 119 ms