Drukuj

Miasto nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2010r. (data wpływu 27 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2010r. (data wpływu 25 sierpnia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do projektu pn. „…”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2010r. (data wpływu 25 sierpnia 2010r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto R. otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „…”.

Z uwagi na fakt, iż Miasto R. jako samorządowa osoba prawna z założenia wykonuje swoje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne, we wniosku aplikacyjnym założono, iż realizacją projektu zajmie się Urząd Miasta R.

Beneficjent projektu Miasto R. nie jest również zarejestrowany jako podatnik VAT, bowiem zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. nr PP-1-0602-10/OP/BM6-138/2005 samorządowe osoby prawne działają za pośrednictwem Urzędu, który w przypadku R. jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Jednym z warunków podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą RPO W jest dostarczenie informacji z Krajowej Informacji Podatkowej dotyczącej potwierdzenia, że beneficjent nie może w ramach projektu odzyskać podatku VAT. W tym konkretnym przypadku jako beneficjenta należy rozumieć Miasto R. działające poprzez Urząd Miasta R.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa działającego w R. od 2006r. systemu monitoringu wizyjnego. W ramach projektu system rozbudowywany jest o 17 kamer zlokalizowanych w dzielnicach i Śródmieście. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup i instalację sprzętu niezbędnego do korzystania z systemu: multiplekserów, monitorów, okablowania, a także wykonanie niezbędnej do funkcjonowania monitoringu kanalizacji teletechnicznej. Zainstalowane kamery zostaną podłączone do istniejącego centrum monitoringu. Przeprowadzone zostaną również działania promocyjne związane z wymogami dotyczącymi promocji unijnego źródła finansowania (postawienie tablic informacyjnych).

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością.

Inwestycja jest realizowana przez Urząd Miasta R. – Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. Właścicielem majątku powstałego w ramach projektu będzie Miasto R. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją powstałej infrastruktury będą ponoszone przez Miasto R. Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie i konserwację powstałej infrastruktury, po zakończeniu realizacji projektu, będzie Wydział Informatyki Urzędu Miasta R.

System monitoringu nie będzie przynosił żadnych przychodów ze sprzedaży produktów lub usług w okresie jego funkcjonowania. Należy podkreślić, że wszystkie zakupione w projekcie maszyny będą sprzętem wysokospecjalistycznym, który może być wykorzystywany wyłącznie do czynności związanych z celami projektu.

Podsumowując Miasto R. działające poprzez Urząd Miasta R. nie będzie prowadzić sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu.

Wszystkie usługi zakupione w ramach projektu są obciążone podatkiem VAT. Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE podatek VAT uznaje się za kwalifikowalny, tylko w przypadku gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku.

Miasto R. realizując poprzez Urząd Miasta R. opisany wyżej projekt nie będzie mogło odzyskać podatku VAT, ponieważ usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu pn. „…” realizowanego przez Miasto R. istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 20 sierpnia 2010r.), nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w całości, ani w części w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „…”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa działającego w R. od 2006r. systemu monitoringu wizyjnego. W ramach projektu system rozbudowywany jest o 17 kamer zlokalizowanych w dzielnicach M.-N. i Śródmieście. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup i instalację sprzętu niezbędnego do korzystania z systemu: multiplekserów, monitorów, okablowania, a także wykonanie niezbędnej do funkcjonowania monitoringu kanalizacji teletechnicznej. Zainstalowane kamery zostaną podłączone do istniejącego centrum monitoringu. Przeprowadzone zostaną również działania promocyjne związane z wymogami dotyczącymi promocji unijnego źródła finansowania (postawienie tablic informacyjnych).

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością.

System monitoringu nie będzie przynosił żadnych przychodów ze sprzedaży produktów lub usług w okresie jego funkcjonowania. Należy podkreślić, że wszystkie zakupione w projekcie maszyny będą sprzętem wysokospecjalistycznym, który może być wykorzystywany wyłącznie do czynności związanych z celami projektu.

Miasto nie będzie prowadzić sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości ani w części, związanego z realizacją projektu pn. „…”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż Wnioskodawca nie będzie prowadzić sprzedaży opodatkowanej na majątku wytworzonym w ramach projektu, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w danej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: