Drukuj

W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją o nazwie „wykonanie kanalizacji sanitarnej w XXX”. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program Sapard, w związku z podpisaną w dniu 14 czerwca 2004 r. przez Stronę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umową dotyczącą pomocy finansowej przy realizacji ww inwestycji. Zgodnie z ww umową, łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Inwestycja powyższa wykorzystywana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w YYY. W miesiącu wrześniu 2004 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż podatek VAT z tytułu wykonania usługi w określonych przypadkach stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2004 r., data wpływu do US Łuków 04.11.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) udziela informacji na pytanie w sposób następujący.

Zgodnie z § 27a ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zmianami) zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. W przypadkach o których mowa wyżej podatek wskazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczany do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej. Zwrot podatku przysługuje ww. podmiotom, spełniającym następujące warunki:

- w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz podmioty te posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;

- posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy o której mowa w ust. 1 § 27a;

- posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

* o podpisaniu umowy o której mowa w ust. 1 § 27a, przed dniem 1 maja 2004 r.

* zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokość udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej,

* potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej w związku z zaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych,

* zawierające wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w § 27a ust. 1 i stanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych.

W świetle cytowanych przepisów Stronie nie przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług w związku z zawartą w dniu 14 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczącej refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach tego programu, gdyż umowa ta zawarta została po dniu 1 maja 2004 r.

Ponadto brak jest też podstaw do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą nie podlegającą opodatkowaniu, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji gdy Strona nie wykonuje lub nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług do których wykorzystana będzie ww. inwestycja, nie ma też prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupów związanych z realizowana inwestycją.

Podobne interpretacje: