Interpretacje w temacie: Odliczenie podatku

Ścieżka aktualnego tematu

1)opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług dostępu szerokopasmowego do internetu dla użytkowników indywidualnych i firm 2)zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu rat leasingowych płaconych w związku z użytkowaniem urządzenia sieciowego BSR 1000 i Router kablowy EURODICSIS służących zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

ad. 1) Zgodnie z art.43ust.1pkt1 usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) są zwolnione od podatku od towarów i usług. W poz. 14 tegoż załącznika jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług wymieniono “ usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących dzi ...

Czy podatnik ma prawo obniżenia podatku VAT od nabytych towarów lub usług z krajów poza obszarem Unii Europejskiej ?

Stosownie do treści art.86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54, poz. 535 / podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego , jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towaru lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te b ...

Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych wydatków finansowych ze środków zakładu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 14 kwietnia 2004 r., (data wpływu do Urzędu 17.04.2004 r.), udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwraca się z prośbą o wyja ...

Posiadam gospodarstwo rolne i jestem podatnikiem VAT. W chwili obecnej buduję dom wraz z pokojami do wynajęcia na cele agroturystyczne. Po zakończeniu budowy usługi te będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%. Czy od materiałów budowlanych i robót wykończeniowych mogę odliczać podatek VAT?

W związku z wnioskiem z dnia 14.05.2004 r., w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Usługi agroturystyczne mieszczą się zakresie grupowania PKWiU 55.23.13-00 „Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania". Ponieważ jest Pani czynnym po ...

Czy począwszy od m-ca 05/2004 r. z uwagi na brzmienie przepisu art.86 ust.7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ptu podatnik będzie mógł odliczać 50% kwoty podatku naliczonego , wynikającego z faktury za ratę leasingową z tytułu użytkowania samochodu osobowego?

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) zmieniła zasady odliczania podatku od zakupu samochodów osobowych i ciężarowych, a także zasady odliczania podatku od rat płaconych w związku z używaniem tych samochodów na podstawie umów leasingu. I tak ustawa o podatku VAT z dnia 11.03.2004 r. rozróżnia pod względem prawa do odliczenia trzy kategorie samoc ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego ?W jaki sposób należy opodatkować " wewnątrzwspólnotową usługę transportu " wykonywaną przez polskiego przewoźnika na zlecenie polskiego podatnika świadczącego usługi spedycji ?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego określają przepisy Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy, tj. m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ). Zgodnie z ar ...

- w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych dla klientów serwisu.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych d ...

Czy można odliczać podatek naliczony od: 1)paliw i olejów silnikowych 2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych 3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych przeznaczonych do "samochodów z kratką"?

W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5" ...

Zapytanie dotyczące prawa do obniżenia podatku naleznego o podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do samochodów zakupionych przed 1 maja 2004 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na zapytanie Podatnika wniesione pismem z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do urzędu skarbowego 17.05.2004 r.) dotyczące prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliw silnikowych do samochodów zakupionych przed 1 maja 2004 r., Naczelnik Drugiego ...

Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach służących wykonywaniu czynności na rzecz kontrahenta z kraju UE.

W odpowiedzi na pismo (data wpływu do Urzędu 14.06.2004 r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach służących wykonywaniu czynności opodatkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), uprzejmie informuje: Jak wynika z treści pisma, świadcz ...

Generowanie strony w 18 ms