Drukuj

Możliwości odliczenia przez Gminę całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przebudową wiaduktu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu”.
Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP1/443-778/08/KG z dnia 2 lipca 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wiadukt będący przedmiotem projektu pełni bardzo ważną rolę dla regionalnej komunikacji zbiorowej. Droga wojewódzka, na której zlokalizowany jest wiadukt jest drogą o znaczeniu regionalnym i prowadzi ruch w kierunku autostrady i rejonu przemysłowego.

Celem projektu jest polepszenie warunków dla ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

Zakończenie projektu wpłynie bezpośrednio na realizację celów krótkoterminowych (rezultaty):

 • zwiększenie przepustowości i podniesienie swobody ruchu,
 • dostępność bez ograniczeń odcinka stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej dla ruchu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 2,5 tony i transportu zbiorowego,
 • uzyskanie normatywnego (bez ograniczeń) bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej,
 • skrócenie czasu podróży między centrum, a południowymi dzielnicami zlokalizowanymi między linią kolejową, a rzeką oraz czasu przejazdu do autostrady,
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • odciążenie układu komunikacyjnego miasta,
 • zmniejszenie ruchu na objeździe przez dzielnice,
 • zwiększenie przepustowości skrzyżowania ulic,
 • istotne zmniejszenie kosztów transportu, a zwłaszcza w komunikacji zbiorowej (MZK i PKS),
 • zmniejszenie uciążliwości akustycznej ruchu komunikacyjnego na trasie objazdu przez dzielnice,
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez ruch komunikacyjny na trasie objazdu przez dzielnice.

Miasto ubiega się o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2007-2013 w ramach poddziałania RPOP 3 stycznia 2001r. drogi regionalne. Miasto ubiega się o dofinansowanie 73,67% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 20 marca 2008r. Obecnie projekt oceniany jest pod względem formalnym. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane w ramach projektu – 44 999 999,97 PLN.

Urząd Marszałkowski województwa wymaga od beneficjentów dołączenia indywidualnej interpretacji, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

W rejestrze czynnych podatników podatku od towarów i usług w Pierwszym Urzędzie Skarbowym figuruje Urząd Miasta.

Podatnikiem podatku VAT w odniesieniu do czynności podatkowych Miasta jest Urząd Miasta, który decyzją Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 18 kwietnia 1994r. otrzymał numer identyfikacji podatkowej. Miasto nie posiada odrębnego numeru identyfikacji podatkowej.

Miasto będzie beneficjentem umowy dotyczącej ww. projektu.

Wydatki związane z realizacją ww. projektu będą udokumentowane wystawionymi fakturami na Miejski Zarząd Dróg, który w imieniu beneficjenta Miasta, będzie realizatorem zadania.

Projekt jest zadaniem własnym gminy nałożonym art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu: „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu” Urząd Miasta ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto – Urząd Miasta nie ma możliwości odzyskania części lub całości naliczonego w trakcie realizacji projektu „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu” podatku VAT.

Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z tego, że realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Projekt jest zadaniem własnym gminy nałożonym art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), którego realizacja nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W myśl powyższego przepisu nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w ramach realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, natomiast nałożone na nią zadania, w myśl art. 33 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy. Zdolność prawną, jak i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma jednostka samorządu terytorialnego – gmina, nie zaś urząd gminy. Urząd gminy jest jedynie aparatem pomocniczym gminy.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) wynika, że urząd nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina nie może wykonywać swoich zadań statutowych bez udziału urzędu gminy.

Stąd też podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (gminy i urzędu gminy) jest wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. W związku z powyższym zarówno gmina, jak i urząd gminy, w związku ze swoimi działaniami powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz powinny sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług. Jednocześnie jeśli urząd gminy działając w imieniu gminy realizuje zadania własne gminy, to jest w tym zakresie zwolniony z podatku od towarów i usług.

Powyższe odnosi się również do relacji prezydent miasta – urząd miasta.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Miasto zamierza realizować projekt pod nazwą „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu” dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Projekt ten stanowi zadanie własne gminy i związane jest z wykonywaniem przez Miasto zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotowy projekt „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu” będzie realizowany na potrzeby Miasta w celu wykonania przez niego zadań publicznych. Realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki związane z realizacją ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miejski Zarząd Dróg, który w imieniu Miasta będzie realizatorem zadania.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)

Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, na który jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe przy czym należy zaznaczyć, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Miastu (a tym samym reprezentującemu go Urzędowi Miasta) nie będzie przysługiwało, jednakże nie tylko z tego względu, że realizacja projektu nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną, lecz z uwagi na fakt, że faktury będą wystawiane na inny podmiot, tj. Miejski Zarząd Dróg.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: