Drukuj

Kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, działając na podstawie art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku ze złożonym pismem z dnia 12.05.2004r. w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu.

W piśmie przedstawiony został następujący stan faktyczny, i tak:

Strona wykorzystuje do prowadzenia działalności samochód marki RENAULT MEGANE KOMBI. Zgodnie z homologacją jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 545 kg, liczba miejsc wynosi 2 lub 5. Po analizie stwierdzono, że na podstawie wzoru określającego możliwość odliczania podatku VAT, po podstawieniu do wzoru liczby 2 Stronie będzie przysługiwało prawo do odliczenia, z kolei po podstawieniu do wzoru liczby 5 nie ma możliwości skorzystania z odliczenia.

Według opinii Strony, ponieważ przy załatwianiu spraw służbowych zajmowane są zawsze 1 lub 2 miejsca, można wybrać korzystniejsze rozwiązanie, tzn. podstawić do wzoru liczbę 2. Wówczas będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Odnosząc się do poruszanego w powyższym zapytaniu problemu, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, jak następuje:

Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

Z kolei art. 86 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy stanowi, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357kg. + n x 68kg., gdzie: DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność, n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy,

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca –nie więcej jednak niż 5.000,- zł.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 5 cyt. ustawy o VAT dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji, lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc , uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust.3.

Z zapisów ustawy wynika, że nabywając paliwo do samochodu po 1 maja 2004r. podatnikowi przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie jedynie w przypadku jeżeli dopuszczalne ładowność określona na podstawie świadectwa homologacji (lub odpisu z decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania homologacji) danego samochodu będzie wyższa od dopuszczalnej ładowności wyliczonej według podanego powyżej wzoru.

Na podstawie złożonego przez Stronę w dn. 3.06.2004r. pisma uzupełniającego można stwierdzić, że w przedmiotowym aucie zamontowanych jest 5 siedzeń.

W odniesieniu do stanu faktycznego (po uwzględnieniu ilości zamontowanych siedzeń w samochodzie) ładowność przedmiotowego samochodu wynosi 545 kg czyli mniej niż ładowność określona zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (697 kg). Zatem w świetle powyższych uregulowań uznać należy, że Stronie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego od zakupu paliwa związanego z eksploatacją tego samochodu.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: