Drukuj

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów związanych z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów związanych z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2009 r. Gmina planuje przystąpić do przebudowy czterech dróg gminnych (nr X1, X2, X3 i X4). W jej ramach przewiduje się, w odniesieniu do dróg nr X1 i X2 wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (o grubości 8 cm) na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych dróg, zostanie wykonana podbudowa z kruszywa i dwie warstwy z betonu asfaltowego o grubości łącznie 8 cm. Po obydwu stronach wszystkich dróg zostaną wykonane pobocza z pospółki o szerokości 0,5 m. Powyższa inwestycja będzie służyła wszystkim użytkownikom dróg. W całości zostanie sfinansowania z budżetu Gminy oraz ewentualnie ze środków UE. Gmina nie planuje z tytułu dokonanej przebudowy dróg prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zarządca przedmiotowych dróg nie będzie pobierał opłat z tytułu ich przebudowy i użytkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie inwestycji pt. „Przebudowa dróg gminnych Nr x1, X2 w ……, Nr X3 w ….., Nr X4 w ……” daje Gminie prawną możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja inwestycji pt. „Przebudowa dróg gminnych Nr x1, X2 w ……, Nr X3 w ……, Nr X4 w ……” nie daje możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. W rejestrze podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług oraz z innych tytułów, prowadzonym przez Gminę, ujmowane są jedynie faktury związane z dalszą sprzedażą opodatkowaną. Natomiast faktury wystawione w ramach opisanej wyżej inwestycji są w całości kosztem Gminy (wraz z podatkiem od towarów i usług). W wyniku oddania do użytkowania przedmiotowych dróg, Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W oparciu o § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 tejże ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że inwestycja dotycząca przebudowy dróg, która będzie przedmiotem realizacji, mieści się w ramach zadań własnych wykonywanych przez Gminę, a ponoszone wydatki w związku z jej realizacją nie będą związane z osiąganiem jakichkolwiek dochodów. Ponadto wskazano, że Gmina z tytułu dokonanej przebudowy dróg nie planuje prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie wskazuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zaliczenia całości kwot (wraz z podatkiem od towarów i usług), wynikających z faktur dokumentujących zakupy związane z powyższą inwestycją, do kosztów Gminy, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie pytania oraz wskazano, że przedmiotem interpretacji ma być przepis art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-430 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: