Drukuj

Gmina nie będzie miała możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową drogi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009r. (data wpływu 28 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, zawartego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji pt. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, zawartego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji pt. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania z zakresu gminnych dróg należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – t. j. Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Gmina w roku 2009 zamierza realizować inwestycję pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007 – 2013.

Przebudowa dotyczy 3 dróg gminnych stanowiących jednolity ciąg drogowy: ul. P. (począwszy od miejsca, w którym kończy się ciągnąca od skrzyżowania z ul. P. (droga powiatowa) nawierzchnia asfaltowa ul. P., do skrzyżowania z ul. S.), ul. S. oraz ul. P. (przedłużenie ul. S.). Drogi gminne zlokalizowane są w południowo – zachodniej części miejscowości. Odcinek dróg, na których planuje się w ramach Projektu położyć nową, nawierzchnię z betonu asfaltowego ma długość 0,935km. Rekonstrukcja ciągu dróg polegać ma na rozebraniu istniejących dróg, wyprofilowaniu pobocza i skarp, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa drogowego, ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni, wykonaniu zjazdów w obrębie szerokości pasa drogowego.

Instytucją wdrażającą Projekt będzie Gmina, która będzie pełnić funkcję zarządzająco – koordynującą i odpowiedzialna będzie za jego realizację i rozliczenie. Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów po zakończeniu realizacji inwestycji, zabezpieczone będzie przez Gminę ze środków pochodzących z dochodów własnych. Projekt po zakończeniu jego realizacji będzie zarządzany i finansowany przez Gminę. Przebudowana infrastruktura drogowa nie zmieni właściciela po zrealizowaniu Projektu – pozostanie nim nadal Gmina. Gmina odpowiedzialna będzie za utrzymanie stałej gotowości technicznej drogi odpowiadającej potrzebom ruchu. Do robót utrzymania bieżącego zalicza się m.in.: oczyszczanie jezdni z błota, śniegu, napraw uszkodzeń obiektów drogowych, usuwanie chwastów, ścinanie poboczy z narośli ziemnych.

Realizując powyższy zakres zadań Gmina jako podatnik podatku VAT nie osiąga i nie będzie osiągać żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług w zakresie zadań, którym ma służyć przedmiotowa inwestycja.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, który stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...), poddając szczegółowej analizie przytoczone fakty, Gmina stoi na stanowisku, iż wydatki jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tak więc podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina zamierza realizować inwestycję pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi” i ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013.

Realizując powyższy zakres zadań Gmina jako podatnik podatku VAT nie osiąga i nie będzie osiągać żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług w zakresie zadań, którym ma służyć przedmiotowa inwestycja.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie miał możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: