Drukuj

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup nagród, o ile nie będą zachodziły ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu 15 stycznia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów nagród przekazywanych w ramach organizowanych na zlecenie kontrahentów programów lojalnościowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2008r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów nagród przekazywanych w ramach organizowanych na zlecenie kontrahentów programów lojalnościowych.

W przedmiotowym wniosku, oraz w piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka (podatnik podatku od towarów i usług), zajmując się świadczeniem usług reklamowych, prowadzi dla swoich klientów akcje lojalnościowe. Celem ich jest zachęta odbiorców klientów Spółki do zwiększania wartości zakupów oraz ich ponawiania w zamian za otrzymane kupony, które wymieniane są na nagrody zgodnie ze stosowanym regulaminem nagradzania. Działalność ta opiera się na organizowaniu i realizowaniu programu lojalnościowego, w ramach którego Spółka kupuje towary, które przekazuje jako nagrody klientom swoich kontrahentów. W momencie nabycia tych towarów Wnioskodawca wie, że będą one przeznaczone na nagrody, gdyż na tym polega prowadzona przez niego działalność gospodarcza. Podatek zawarty w fakturach dokumentujących nabycie przedmiotowych nagród jest odliczany na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Nagrody te nie są prezentami o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a ich przekazanie jest związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Jednym z elementów kalkulacji ceny świadczonych usług jest wartość nagród przekazywanych ostatecznym beneficjentom, czyli klientom kontrahentów. Odbiorcami nagród nie są kontrahenci, na rzecz których organizowane są programy lojalnościowe, lecz ich klienci. Przekazaniu, które dokonywane jest w imieniu kontrahentów Spółki na rzecz ich klientów, nie towarzyszy żadna zapłata.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakup nagród...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakup nagród przekazywanych klientom kontrahentów, gdyż podatek naliczony związany jest ze sprzedażą opodatkowaną jaką jest przychód ze świadczonych przez Spółkę usług polegających na kompleksowym organizowaniu programów lojalnościowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadcząc usługi reklamowe, dokonuje nabycia towarów, które stanowią nagrody w ramach organizowanych przez nią programów lojalnościowych. Programy te organizowane są na rzecz kontrahentów, którzy nie są ostatecznymi odbiorcami nagród, lecz ich klienci. Wartość świadczonej przez Spółkę przedmiotowej usługi kalkulowana jest m. in. w oparciu o wartość tych nagród i w całości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że poniesione przez Spółkę wydatki na zakup przedmiotowych nagród, związane są z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, w oparciu o powołane wyżej przepisy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup ww. nagród, o ile nie będą zachodziły ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-430 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: