Drukuj

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w M.”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2009r. (data wpływu 26 czerwca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w M.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w M.”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o zakwalifikowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w M.” do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Budowany system będzie przede wszystkim narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego i Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz wspierającym pracę Pogotowia Ratunkowego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GPS i modułu GIS. Zadanie to zatem dotyczy dwóch głównych obszarów. W obszarze pierwszym, obejmuje utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów. W przypadku istnienia w danej jednostce systemu informatycznego, prace obejmą integrację i wymianę danych lub modernizację tego systemu. Zakłada się także utworzenie systemu do pozyskiwania informacji ze szpitali oraz SOR w zakresie danych niezbędnych dla systemu. W obszarze drugim planowane jest utworzenie w grupach GOPR działających w M. zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania całością zasobów. Zakładane jest wyposażenie zasobów ruchomych GOPR (ratownicy, psy, samochody, skutery, ruady) w odbiorniki GPS z modułami komunikacji zapewniającymi pozycjonowanie satelitarne oraz wymianę w czasie rzeczywistym informacji pomiędzy zespołami oraz centrami zarządzania. W ramach obu obszarów zostanie zintegrowana wymiana informacji oraz danych a także zastosowane standardy otwarte pozwalające na włączenie do wymiany danych innych jednostek lub zbiorcze tworzenie danych, które mogą być udostępniane dla innych podmiotów, np. z zakresu administracji rządowej. Liderem projektu oraz jedynym właścicielem zakupionego w ramach projektu sprzętu informatyczno-technicznego i oprogramowania będzie Województwo. Z założeń projektu wynika, że zakupiony sprzęt i oprogramowanie będą w części użyczone do jednostek ratownictwa medycznego oraz Pogotowiu Ratunkowemu, działających na terenie województwa. Dla zapewnienia trwałości projektu, przed naborem wniosków o dofinansowanie projektów, podpisane zostaną umowy partnerskie, określające m. in. warunki późniejszego nieodpłatnego użyczenia sprzętu. Wymagany wkład własny do projektu zapewnia budżet Województwa. Wszystkie faktury, związane z realizacją projektu, wystawiane będą na Urząd Marszałkowski Województwa. System nie będzie generował żadnych dochodów. Urząd Marszałkowski Województwa jest podatnikiem podatku VAT.

W piśmie z dnia 3 sierpnia 2009r. Wnioskodawca dokonał sprostowania poz. 10 wniosku, wskazując, że Wnioskodawcą jest Województwo. Pierwotne umieszczenie w pkt 10 wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa podyktowane było faktem, że faktury kosztowe dotyczące projektu wystawiane są na Urząd Marszałkowski, który obsługuje Województwo w realizacji jego zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją powyższego projektu, od dokonanych zakupów przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, projektowany system nie będzie generował żadnego dochodu, a zakupione w ramach systemu usługi i towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z uwagi na to Urząd Marszałkowski Województwa nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 212 poz. 1336), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa - art. 15 ustawy o samorządzie województwa. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz (art. 43 ust. 1 ustawy).

Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych – art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Zatem Urząd Marszałkowski działając w imieniu Województwa realizuje zadania własne Województwa i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w M.”. Budowany system będzie przede wszystkim narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego i Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz wspierającym prace Pogotowia Ratunkowego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GPS i modułu GIS. System nie będzie generował żadnych dochodów. Z treści wniosku wynika także, że zakupione w ramach systemu usługi i towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż nie zostanie w przedmiotowej sprawie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: