Drukuj

Czy w związku z podpisaniem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Sapard Gmina, jako beneficjent ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów związanych z tymi inwestycjami lub może żądać zwrotu tego podatku ?

Zgodnie z § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, zm. Dz. U. Nr 145, poz. 1541 ) zwrot podatku od towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.

W myśl § 27 a ust. 2 w/w rozporządzenia w przypadkach, o których mowa w ust.1 podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Beneficjenta wynika, iż:
1. przedmiotem umowy zawartej w dniu 29.04.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie jest realizacja inwestycji polegającej na „ budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków”,

2. przedmiotem dwóch umów zawartych w dniu 28.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie jest realizacja inwestycji polegającej na „przebudowie modernizacji dróg gminnych ".

3. przedmiotem umowy zawartej w dniu 25.05.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie jest realizacja inwestycji polegającej na „budowie obiektu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku – kompleks boisk sportowych”.

Z załączonej umowy z dnia 29.04.2004 r. wynika, że podatek VAT dot. zakupów inwestycyjnych został zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej, stąd brak jest podstaw do zwrotu podatku na podstawie § 27a w/w rozporządzenia.

Ponadto ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Urząd jest podatnikiem podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wynajmu i sprzedaży budynków, budowli lub ich części oraz wynajmu i sprzedaży gruntów.

Biorąc pod uwagę powyższe brak jest związku nabywanych przez beneficjenta towarów i usług na powyższe inwestycje ze sprzedażą opodatkowaną, jak również brak jest możliwości skompensowania tego podatku w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ w myśl art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jed. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego, zwolniony jest od tego podatku.

W świetle powyższego zdaniem tut. organu podatkowego podatek VAT zawarty w zakupach dot. w/w inwestycji nie podlega zarówno zwrotowi jak i odliczeniu, ponadto nie można go skompensować w postaci zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Dodaje się, iż organ podatkowy nie jest właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych refundowanych ze środków programu SAPARD.

Podobne interpretacje: