Drukuj

Czy Gmina jako beneficjent umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzieleniu pomocy w ramach Programu SAPARD - w związku realizacją inwestycji- ma możliwość uzyskania zwrortu lub odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach inwestycyjnych?

Z zapytania oraz załączonych dokumentów wynika, iż Gmina jako beneficjent zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie umowy określające warunki i tryb udzielenia pomocy z funduszu Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD.Gmina podpisała następujące umowy: .

1. umowa zawarta w dniu 05.05.2003 r. zobowiązująca do realizacji inwestycji polegającej na „ budowie sieci wodociągowej”,

2. umowa zawarta w dniu 05.05.2003 r. zobowiązująca do realizacji inwestycji polegającej na „ budowie kanalizacji sanitarnej” ( odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych),

3. umowa zawarta w dniu 05.05.2003 r. zobowiązująca do realizacji inwestycji polegającej na „ budowie drogi”,

Zgodnie z § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, zm. Dz. U. Nr 145, poz. 1541 ) zwrot podatku od towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.

W myśl § 27 a ust. 2 w/w rozporządzenia w przypadkach, o których mowa w ust.1 podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.

Z załączonych umów wynika, że podatek VAT związany z zakupami inwestycyjnymi został zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej, stąd brak jest podstaw do zwrotu przez organ podatkowy podatku na podstawie § 27a w/w rozporządzenia.

Ponadto ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Urząd jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie:- dostaw wody dla mieszkańców gminy, wynajmu pomieszczeń biurowych i garażowych, usług kserograficznych,specyfikacji istotnych warunków zamówienia, organizacji szkoleń z zakresu administracji.

Analizując umowę pierwszą można stwierdzić, że jest ona związana z zaopatrzeniem gospodarstw wiejskich w wodę, zatem zakupy związane z tą inwestycją są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tj. dostawą wody dla mieszkańców Gminy.

Zatem Gminie, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.NR 54, poz. 535), jako podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tą inwestycją, polegającą na „budowie sieci wodociągowej”.

W pozostałych przypadkach brak jest związku nabywanych przez beneficjenta towarów i usług na powyższe inwestycje ze sprzedażą opodatkowaną, jak również brak jest możliwości skompensowania tego podatku w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ w myśl art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jed. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnik (beneficjent) jako jednostka samorządu terytorialnego, zwolniony jest od tego podatku.

W świetle powyższego zdaniem tut. organu podatkowego podatek VAT zawarty w zakupach dot. inwestycji polegających na:

- budowie kanalizacji sanitarnej” (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych),

- budowie drogi,

nie podlega zarówno zwrotowi jak i odliczeniu od podatku należnego, ponadto nie można go skompensować w postaci zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodaje się, iż organ podatkowy nie jest właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych refundowanych ze środków programu SAPARD.

Podobne interpretacje: