Drukuj

Czy Wnioskodawcy – jako gminnej jednostce budżetowej – przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług przewozowych w przedstawionym stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2010r. (data wpływu 6 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2010r. (data wpływu 5 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług przewozowych –> jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług przewozowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 czerwca 2010r. (data wpływu 5 lipca 2010r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 22 czerwca 2010r. znak IBPP1/443-316/10/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Z,) funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa powołana na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Z,, swoją działalność rozpoczął z dniem 1 października 2009r. Przedmiotem działania Z,, o czym stanowi § 4 statutu, jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, a w szczególności:

 • badanie i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym -planowanie sieci komunikacyjnej,
 • planowanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji,
 • wybór przewoźników i kontraktowanie usług przewozowych,
 • określanie zasad korzystania z przystanków - wydawanie zezwoleń,
 • opracowywanie projektów systemów taryfowych oraz realizacja polityki taryfowej,
 • emisja i sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego transportu, ustalanie sposobu dystrybucji biletów - wprowadzanie automatycznej dystrybucji,
 • organizacja kontroli posiadania przez pasażerów dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz pobieranie opłat dodatkowych,
 • prowadzenie ewidencji dochodów (należności, wpływów, zaległości) oraz windykacja należności,
 • opiniowanie wniosków o zamiarze wykonywania przewozu oraz analiza zasadności wydania decyzji odmawiającej potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 • kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości,
 • rozliczanie za świadczone przez przewoźników usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowach,
 • udział w pracach studialnych i planistycznych dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 • inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń oraz zakupów inwestycyjnych związanych z publicznym transportem zbiorowym,
 • podejmowanie czynności związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych z obszaru zadań statutowych Z,, w tym opracowywanie danych i materiałów do wniosków aplikacyjnych,
 • kontrola sprawności technicznej infrastruktury przystankowej oraz pętli autobusowych będących we władaniu Z,,
 • informowanie o usługach przewozowych, prowadzenie działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej i innej dla uzyskania dochodów,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących komunikacji miejskiej,
 • podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • prowadzenie innych spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.

Obszarem działania Z, jest teren miasta oraz gmin, z którymi miasto zawarło porozumienia międzygminne dotyczące realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z § 8 ww. statutu, Z, realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową, środki przekazywane są z budżetu gminy na rachunek Z, prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy i mogą być wykorzystywane przez Z, do wysokości planu finansowego. Gmina zawarła umowę wykonawczą o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej z M, Sp. z o.o. Przedmiotem ww. umowy jest realizacja przez M, Sp. z o.o. usług przewozowych na liniach autobusowych na terenie Gminy w latach 2010 – 2019. Gmina:

 1. jest jedynym założycielem i jedynym udziałowcem M, Sp. z o.o.,
 2. wykonuje funkcje podmiotu zarządzającego systemem zbiorowej lokalnej komunikacji miejskiej w aglomeracji,
 3. ustala regulaminy i Taryfę Przewozową obowiązujące przy wykonywaniu usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego,
 4. oświadcza, że ze strony Zleceniodawcy umowę wykonywać będzie Z,.

M. Sp. z o.o. posiada status jednoosobowej spółki Gminy, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy, tj. bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie transportu zbiorowego, wynikającego z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także realizacja akceptowanych przez Gminę inwestycji, tj. utrzymanie i modernizacja infrastruktury transportowej oraz odnowienie taboru autobusowego.

Z tytułu wykonywanych usług przewozowych, M, Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn wykonanych wozokilometrów niezbędnych do realizacji rozkładu jazdy i obowiązującej w danym roku stawki wynikającej z różnicy pomiędzy przychodami osiągniętymi ze sprzedaży biletów a rzeczywistą wartością kosztu wykonania pracy 1 wozokilometra. Umowa określa roczne kwoty odpłatności za wykonanie usług przewozowych w latach 2010 – 2019. W okresie od 1 stycznia 2010r. – 30 czerwca 2010r. zgodnie z aneksem do ww. umowy, M, Sp. z o.o. za wykonane usługi przewozowe otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące miesięcznie 1/12 ustalonej rocznej kwoty. Podstawą zapłaty jest faktura VAT wystawiona przez M, Sp. z o.o. dla Z,.

W chwili obecnej Z, nie przejął jeszcze zadania związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, zadanie to nadal realizuje M, Sp. z o.o. i wpływy ze sprzedaży stanowią dochód M, Sp. z o.o. z chwilą przejęcia zadania (planowany termin lipiec 2010r.), wpływy ze sprzedaż będą stanowiły dochód Z,, natomiast M, Sp. z o.o. za świadczone usługi przewozowe będzie otrzymywał wynagrodzenie stanowiące iloczyn wykonanych wozokilometrów i obowiązującą w danym roku stawką 1 wozokilometra.

Ponieważ Z,planuje realizować zadanie związane z emisją i sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, od miesiąca stycznia 2010r. jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług i w deklaracji VAT-7 wykazuje podatek VAT do odliczenia (ze wskazaniem do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy), natomiast w deklaracjach nie występuje podatek VAT należny ponieważ brak jest sprzedaży. Po stronie podatku naliczanego występują zakupy związane z funkcjonowaniem Z, oraz comiesięcznie faktura VAT wystawiana przez M, Sp. z o.o. za świadczone usługi przewozowe.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).Z, jest gminną jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Uchwalą z dnia 7 lipca 2009r., swoją działalność rozpoczął z dniem 1 października 2009r. Przedmiotem działania Z,, o czym stanowi § 4 statutu jest planowanie, organizowanie, i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
 2. Z, został powołany do wykonywania zadań własnych gminy. § 2 pkt 2 statutu mówi – cyt. „Z, zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców z zakresu bezpiecznego i sprawnego publicznego transportu zbiorowego”.
 3. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym we właściwym urzędzie skarbowym.
 4. Gmina posiada numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995r., o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze. zm.).
 5. Podstawą działania Z, jest roczny plan finansowy zgodny z uchwalonym budżetem Miasta. Na realizację wydatków środki Z, otrzymuje z budżetu Miasta, a uzyskane w przyszłości wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej będą odprowadzane na rachunek Gminy.
 6. Środki finansowe na zapłatę faktur wystawianych przez M, pochodzą z budżetu Gminy.
 7. Faktury wystawiane są przez M, Sp. z o.o. – sprzedawcę usługi i dotyczą: „świadczenia usług przewozowych w miejskiej autobusowej komunikacji zbiorowej”, a nabywcą jest Z,.
 8. Z,, realizując zadania statutowe związane z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, będzie zajmował się m.in. emisją i sprzedażą biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego transportu. Z tytułu przedmiotowego zadania Z, osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w postaci obrotu ze sprzedaży biletów. Zakupy związane z nabyciem usług przewozowych są związane ze sprzedażą opodatkowaną zarówno w chwili obecnej jak i po przejęciu od M, zadania związanego ze sprzedażą biletów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Z, przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług przewozowych świadczonych na podstawie „Umowy Wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach 2010 – 2019” zawartej pomiędzy Gminą „Zleceniodawcą”, a M, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zleceniobiorcą”, w której ze strony Zleceniodawcy Umowę wykonuje Z, (gminna jednostka budżetowa Miasta) zarówno w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r., kiedy nie występuje sprzedaż opodatkowana, jak i od 1 lipca 2010r., kiedy Z, planuje realizować zadanie związane z emisją i sprzedażą biletów komunikacji miejskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

Z, jest powołaną przez Radę Miasta, gminną jednostką budżetową przy pomocy której Gmina Miasto wykonuje swoje obowiązki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), zwany dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wydatki ponoszone przez Z, na nabycie usług przewozowych związane są z wykonywaniem zadań własnych Gminy, realizowane przez Z, na podstawie umowy cywilnoprawnej z M..

W świetle przepisów, odpłatne świadczenie usług w ramach realizacji przez Z, zadań własnych Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tytułu przedmiotowego zadania Z, osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w postaci obrotu ze sprzedaży biletów. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Z, może odliczyć w całości podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup usług przewozowych świadczonych przez M. Sp. z o.o. zarówno w okresie kiedy nie występuje sprzedaż opodatkowana – art. 86 ust. 1 i 19 oraz art. 87 ust. 5a, jak i w okresie, kiedy już wystąpi sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ wymienione zakupy w całości będą związane z planowaną w przyszłości sprzedażą opodatkowaną, bo do takich czynności należy zaliczyć sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego transportu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca powtórzył, że wydatki ponoszone przez Z,na nabycie usług przewozowych związane są z wykonywaniem zadań własnych Gminy, realizowane przez Z, na podstawie umowy cywilnoprawnej z M.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle przepisów, odpłatne świadczenie usług w ramach realizacji przez Z, zadań własnych Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tytułu podmiotowego zadania Z, osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w postaci obrotu ze sprzedaży biletów. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Z, może odliczyć w całości podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup usług przewozowych świadczonych przez M.Sp. z o.o. zarówno w okresie kiedy nie występuje sprzedaż opodatkowana art. 86 ust. 1 i 19 oraz art. 87 ust. 5, jak i w okresie kiedy już wystąpi sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ wymienione zakupy w całości będą związane z planowaną w przyszłości sprzedażą opodatkowaną, bo do takich czynności należy zaliczyć sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego transportu

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na charakter sprawy będącej przedmiotem interpretacji tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w jednej interpretacji.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

–z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 powołanej ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stwierdzić należy, iż powyższy przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz korzystają ze zwolnienia przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przepis w identycznym brzmieniu obowiązywał również w dniu rozpoczęcia działania przez Wnioskodawcę tj. 1 października 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Gmina jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4).

Gmina jest samorządową osobą prawną, która – w myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym – w celu wykonywania zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina wykonywanie zadań w zakresie transportu zbiorowego zleciła dwóm podmiotom, które to podmioty wykonują zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz są odrębnymi od Gminy podatnikami podatku VAT.

Wnioskodawca (Z,) funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa powołana na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie utworzenia Z,, swoją działalność rozpoczął z dniem 1 października 2009r. Przedmiotem działania Z,, o czym stanowi § 4 statutu, jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Zgodnie z § 8 ww. statutu, Z, realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową, środki przekazywane są z budżetu gminy na rachunek Z, prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy i mogą być wykorzystywane przez Z, do wysokości planu finansowego.

Gmina zawarła umowę wykonawczą o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej z M. Sp. z o.o. Przedmiotem ww. umowy jest realizacja przez M. Sp. z o.o. usług przewozowych na liniach autobusowych na terenie Gminy w latach 2010 – 2019. M. Sp. z o.o. posiada status jednoosobowej spółki Gminy, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy, tj. bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie transportu zbiorowego, wynikającego z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także realizacja akceptowanych przez Gminę inwestycji, tj. utrzymanie i modernizacja infrastruktury transportowej oraz odnowienie taboru autobusowego.

Z tytułu wykonywanych usług przewozowych, M. Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące miesięcznie 1/12 ustalonej rocznej kwoty. Podstawą zapłaty jest faktura VAT wystawiona przez M. Sp. z o.o. dla Z,.

W chwili obecnej Z, nie przejął jeszcze zadania związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, zadanie to nadal realizuje M. Sp. z o.o. i wpływy ze sprzedaży stanowią dochód M.Sp. z o.o. z chwilą przejęcia zadania (planowany termin lipiec 2010r.), wpływy ze sprzedaż będą stanowiły dochód Z, natomiast M. Sp. z o.o. za świadczone usługi przewozowe będzie otrzymywał wynagrodzenie.

Ponieważ Z, planuje realizować zadanie związane z emisją i sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, od miesiąca stycznia 2010r. jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług i w deklaracji VAT-7 wykazuje podatek VAT do odliczenia (ze wskazaniem do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy), natomiast w deklaracjach nie występuje podatek VAT należny ponieważ brak jest sprzedaży. Po stronie podatku naliczanego występują zakupy związane z funkcjonowaniem Z, oraz comiesięcznie faktura VAT wystawiana przez M. Sp. z o.o. za świadczone usługi przewozowe. Środki finansowe na zapłatę faktur wystawianych przez M. pochodzą z budżetu Gminy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że czynnościami opodatkowanymi u Wnioskodawcy będzie sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z usług transportu publicznego. Z kolei przedmiotem odliczenia ma być właśnie nabycie tychże usług transportowych od innego podmiotu.

Jest to zatem specyficzna sytuacja, bowiem aby można było mówić o związku konkretnego zakupu i konkretnego podatku naliczonego z konkretną sprzedażą i podatkiem należnym to zawsze najpierw następuje sprzedaż biletu (zakup przez pasażera), a dopiero potem przewóz – usługa transportowa, a nigdy na odwrót.

Tym samym tylko i wyłącznie takie usługi transportowe będą mogły być przedmiotem odliczenia, które zostały wykonane po sprzedaży biletów.

W żadnym razie nie można uznać, że podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących usługi transportowe wykonane np. w miesiącu czerwcu 2010r., kiedy to Wnioskodawca nie dokonywał jeszcze sprzedaży biletów, jest związany ze sprzedażą biletów, która nastąpi dopiero w lipcu 2010r.

Usługi transportowe w miesiącu czerwcu 2010r. zostały wykonane w oparciu o bilety sprzedane przez inny podmiot, a zatem podatek należny z tego tytułu wystąpił u innego podatnika, a nie u Wnioskodawcy.

Podsumowując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego wyłącznie z takich faktur, które dokumentują nabycie usług transportowych wykonanych na podstawie sprzedanych przez Wnioskodawcę biletów, tj. usług transportowych wykonanych od lipca 2010r. na podstawie biletów sprzedanych przez Wnioskodawcę. Natomiast Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług transportowych wykonanych w okresie od stycznia do czerwca 2010r., kiedy to u Wnioskodawcy nie wystąpił podatek należny z tytułu sprzedaży biletów na konkretne przewozy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja nie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu innych zakupów związanych z funkcjonowaniem Z, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: