Drukuj

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze stworzeniem systemu informacji turystycznej w części przypadającej na Lidera projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2010r. (data wpływu 28 lipca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2010r. (data wpływu 6 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „…” jest:

 • prawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części przypadającej na Lidera projektu,
 • nieprawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części związanej z odsprzedażą towarów i usług dla partnerów projektu.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „…”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2010r. (data wpływu 6 września 2010r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1074/10/KG z dnia 20 sierpnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Ż. w roku 2011 jako Lider będzie realizowała z czterema partnerami, tj. Gminą L., C., Ł. i W. zadanie mające na celu utworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej na terenie ww. gmin, które zawiązały partnerstwo w zakresie jego opracowania i wdrożenia.

W 2010 roku Lider oraz partnerzy ponieśli koszty w wysokości 20 400,00 zł na wykonanie: studium wykonalności, opracowanie projektu technicznego tablicy informacyjnej wraz z montażem w tym opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie projektu organizacji ruchu dla czterech tablic informacyjnych.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi 1 497 848,00 zł obejmuje: stworzenie czterech współpracujących ze sobą i wymieniających się informacjami punktów informacji turystycznej, utworzenie trzech punktów informacji turystycznej i rozwój punktu informacji turystycznej w Ż., wyposażenie punktów w audio – przewodniki dla turystów z dźwiękową informacją o atrakcjach turystycznych, produkcję i dystrybucję nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, budowę turystycznego portalu internetowego, stworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, tj. tablice informacyjne, tablice kierunkowe, makieta przestrzenna miasta, dźwiękowy system oprowadzania po Starym Zamku w Ż., standy informacyjne, zakup wyposażenia punktów informacji turystycznej.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej, Priorytet III Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

Informuję również, iż Gmina Ż. i Urząd Miejski w Ż. posługują się jednym numerem identyfikacji

Inwestycja wykonana w ramach ww. projektu będzie realizowana w ramach zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.).

Przedmiotowy projekt realizowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, a w 15% z wkładu własnego Lidera i partnerów projektu. Gmina Ż. zabezpiecza środki na pokrycie wkładu własnego ze środków budżetu miasta w wysokości wynikającej z procentowego jej udziału w zakresie rzeczowym projektu.

W dniu 3 lutego 2010r. Lider i partnerzy zawarli umowę partnerstwa, w której określono zakres współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Został powołany zespół roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele Lidera i poszczególnych gmin – partnerów projektu. Ich zadaniem jest koordynacja prac przy realizacji projektu w poszczególnej gminie. Tak więc każdy koordynator nadzoruje prace związane z rzeczową realizacją projektu w swojej gminie. Natomiast Lider reprezentuje wszystkich partnerów projektu, w oparciu o udzielone przez partnerów stosowne pełnomocnictwo, przed Urzędem Marszałkowskim Województwa oraz innymi podmiotami, organami i instytucjami – w związku z projektem – na etapie jego przygotowania, wdrożenia i kontroli oraz zachowania jego trwałości. Zawiera w imieniu własnym oraz wszystkich partnerów umowę o dofinansowaniu projektu, odpowiada za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarządza projektem w tym: zarządza środkami finansowymi, zapewnia płynność finansową projektu, sporządza wnioski o zaliczki, płatności pośrednie oraz płatność końcową i przedkłada do rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, przestrzega procedur monitoringu oraz opracowywania i przekazywania raportów do Urzędu Marszałkowskiego, przestrzega obowiązków związanych z promocją i informacją o projekcie, zachowuje trwałość projektu, współdziała z partnerami projektu w zakresie osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu.

Faktury będą wystawiane na Gminę Ż., która po otrzymaniu, w formie dotacji, od każdego partnera jego wkładu własnego w opisie faktury będzie wyszczególniała cząstkową kwotę przypadającą na daną gminę w wysokości uzależnionej od realizacji określonego zadania.

Efekty projektu przekazywane będą w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, do którego dołączona będzie kserokopia faktury. Ponadto za nadzór nad prawidłową realizacją projektu w poszczególnych gminach odpowiedzialny jest 7-osobowy zespół pracowników służb samorządowych składający się z przedstawicieli Lidera i partnerów.

Każda gmina po zakończeniu projektu stanie się właścicielem wszystkich trwałych elementów projektu, tj. majątku stanowiącego jego rezultaty, a zlokalizowanego na jego terenie, w tym: określonych elementów systemów oznakowania miejsc i atrakcji turystycznych oraz standów informacyjnych, wyposażenie punktów informacji turystycznej. Własność portalu turystycznego oraz jego domeny pozostanie przy Gminie Ż., która będzie odpowiedzialna za jego utrzymanie (m. in. za użyczenie miejsc na własnym serwerze a także za nadzór nad jego aktualizacją w okresie trwałości projektu). Gmina Ż. pozostanie także właścicielem wszystkich praw autorskich do utworów stworzonych w ramach projektu, np. portalu turystycznego, projektów ulotek, map, mapy wirtualnej itp. – których użyczy gminom partnerskim zgodnie z celami projektu.

Powstałe w wyniku realizacji projektu produkty przekazywane będą poszczególnym partnerom projektu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego do którego dołączona będzie kserokopia faktury.

Partnerzy projektu zobowiązali się po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, przekazać swój wkład własny w formie dotacji na pisemny wniosek Lidera zgodnie z harmonogramem płatności za rok 2010 i 2011 wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Przekazywanie produktów poszczególnym partnerom następować będzie proporcjonalne do rzeczowej realizacji projektu przypadającej na daną gminę.

Lider projektu – Gmina Ż. podpisuje umowę o dofinansowanie z instytucją zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Środki pieniężne uzyskane z dofinansowania będą przekazane na konto Lidera, który jako instytucja aplikująca o te środki, będzie nimi dysponowała.

W dniu 3 lutego 2010 roku została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Liderem i partnerami projektu.

Gmina Ż. jako Lider projektu:

 • reprezentuje wszystkich partnerów projektu, w oparciu o udzielone przez partnerów stosowne pełnomocnictwo, przed Urzędem Marszałkowskim Województwa oraz innymi podmiotami, organami i instytucjami – w związku z projektem – na etapie jego przygotowania, wdrożenia i kontroli oraz zachowania jego trwałości,
 • zawiera w imieniu własnym oraz wszystkich partnerów umowę o dofinansowaniu projektu,
 • odpowiada za bieżącą koordynację prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu, w tym informowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa o wszelkich zaistniałych zmianach, nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektu, w celu podjęcia działań naprawczych,
 • zabezpiecza środki na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu,
 • odpowiada za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostaw i usług związanych z realizacją projektu, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w tym w szczególności:
  1. opracowanie studium wykonalności projektu,
  2. opracowanie pozostałej wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu,
  3. wyłonienie wykonawców robót budowlanych, montażowych, dostaw i usług w projekcie,
  4. wyłonienie inspektora nadzoru,
  5. wyłonienie wykonawców działań promocyjnych w projekcie,
  6. wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie zarządzanie projektem,
 • przygotowuje i składa wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej RPO W na lata 2007-2013,
 • podpisuje umowę o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (IZ RPO W), w tym wnosi zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie,
 • zarządza projektem w tym: zarządza środkami finansowymi, zapewnia płynność finansową projektu,
 • sporządza wnioski o zaliczki, płatności pośrednie oraz płatność końcową i przedkłada do rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa,
 • przestrzega procedur sprawozdawczości, w tym przygotowywanie i przedkładanie części sprawozdawczych wniosków o płatność z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (IZ RPO W),
 • przestrzega procedur monitoringu oraz opracowywania i przekazywania raportów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (IZ RPO W),
 • przestrzega obowiązków związanych z promocją i informacją o projekcie,
 • zachowuje trwałość projektu przez okres minimum 5 lat od daty przekazania przedsięwzięcia do użytkowania (zakończenia projektu),
 • współdziała z partnerami projektu w zakresie osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu,
 • przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w swojej siedzibie do dnia 31 grudnia 2020r.
 • niezwłoczne informuje partnerów o wszystkich istotnych okolicznościach mających znaczenie dla projektu.Partnerzy projektu odpowiedzialni są za:
 • dostarczenie Liderowi wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń, opinii, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę itp. dla potrzeb opracowania studium wykonalności projektu, wniosku o dofinansowanie projektu,
 • zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w wysokości odpowiednio dla każdej z gmin,
 • rzetelne oraz terminowe przekazywanie Liderowi informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczenia projektu, tj: sporządzenia wniosków o płatność, sprawozdań, raportów itp.,
 • przestrzeganie obowiązków związanych z promocją projektu,
 • zachowanie trwałości projektu przez okres minimum 5 lat od daty przekazania przedsięwzięcia do użytkowania (zakończenia projektu),
 • współdziałanie z Liderem w zakresie osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Lidera,
 • współdziałanie z partnerami projektu w zakresie osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu,
 • pokrywanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem zakresu rzeczowego projektu powstałego w wyniku realizacji projektu – przypisanego do utrzymania przez partnera, w tym m. in. utrzymanie wspólnego portalu internetowego, będzie pokrywane wspólnie przez Lidera i partnerów przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu (przekazania do użytkowania),
 • przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu w swojej siedzibie do dnia 31 grudnia 2020r.
 • niezwłoczne informowanie Lidera i pozostałych partnerów o wszystkich istotnych okolicznościach mających znaczenie dla projektu.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z powstałego systemu informacji turystycznej korzystać będzie mógł każdy, szczególnie skierowany jest on do turystów krajowych i zagranicznych. Z portalu internetowego będzie można skorzystać w każdym miejscu, w którym jest dostęp do internetu. Dla osób nie posiadających dostępu do internetu przewidziano taką możliwość w punktach informacji turystycznej. Korzystanie z systemu będzie nieodpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 27 sierpnia 2010r.):

W związku z powyższym Wnioskodawca, jako Lider projektu zwraca się z pytaniem czy ma ona możliwość zwrotu podatku od towarów i usług w związku z planowaną do realizacji inwestycją...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z dnia 27 sierpnia 2010r.), realizacja projektu nie wiąże się z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a tylko z wykonywaniem zadań własnych gminy. Podatek wynikający z faktur dokumentujących wykonanie przedmiotowej inwestycji nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, w związku z czym Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009r., Nr 224, poz. 1799 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje:

 • za prawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części przypadającej na Lidera projektu,
 • za nieprawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części związanej z odsprzedażą towarów i usług dla partnerów projektu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zauważyć, iż ze zwolnienia od podatku mogą korzystać wyłącznie czynności, które generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji nie rodzi po stronie nabywcy (w tym przypadku Gminy) żadnych konsekwencji w podatku należnym, dlatego czynność ta (nabycie) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. Nie można zatem uznać, iż zadanie polegające na utworzeniu zintegrowanego systemu informacji turystycznej, jako zadanie własne Gminy, wykonywane w imieniu i na własną odpowiedzialność przez Gminę, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, bowiem Gmina w związku z utworzeniem zintegrowanego systemu informacji turystycznej, w części przypadającej na nią jako Lidera projektu, nie świadczy żadnych usług i nie dokonuje dostawy towarów, lecz dokonuje wyłącznie zakupów. Dopiero dysponowanie powstałym mieniem może być rozpatrywane w kategorii czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co w konsekwencji ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT. W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanym projektem, decyduje sposób wykorzystania przez Gminę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia, tj. wykorzystanie go do czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub do czynności nieopodatkowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują między innymi sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych zamierza zrealizować projekt pn. „…” w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej, Priorytet III Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Gmina Ż. w roku 2011 jako Lider będzie realizowała z czterema partnerami, tj. Gminą L., C., Ł. i W. zadanie mające na celu utworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej na terenie ww. gmin, które zawiązały partnerstwo w zakresie jego opracowania i wdrożenia.

Lider i partnerzy zawarli umowę partnerstwa, w której określono zakres współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Partnerzy projektu zobowiązali się przekazać swój wkład własny na rzecz Lidera.

Lider projektu – Gmina Ż. podpisuje umowę o dofinansowanie z instytucją zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Środki pieniężne uzyskane z dofinansowania będą przekazane na konto Lidera, który jako instytucja aplikująca o te środki, będzie nimi dysponowała. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu, przekazywane będą proporcjonalne do rzeczowej realizacji projektu przypadającej na daną gminę w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, do którego dołączona będzie kserokopia faktury.

Każda gmina po zakończeniu projektu stanie się właścicielem wszystkich trwałych elementów projektu, tj. majątku stanowiącego jego rezultaty, a zlokalizowanego na jego terenie, w tym: określonych elementów systemów oznakowania miejsc i atrakcji turystycznych oraz standów informacyjnych, wyposażenie punktów informacji turystycznej.

Gmina Ż. będzie właścicielem portalu turystycznego oraz jego domeny, także wszystkich praw autorskich do utworów stworzonych w ramach projektu, np. portalu turystycznego, projektów ulotek, map, mapy wirtualnej itp. – których użyczy gminom partnerskim zgodnie z celami projektu.

Z powstałego systemu informacji turystycznej korzystać będzie mógł każdy, szczególnie skierowany jest on do turystów krajowych i zagranicznych. Z portalu internetowego będzie można skorzystać w każdym miejscu, w którym jest dostęp do internetu. Dla osób nie posiadających dostępu do internetu przewidziano taką możliwość w punktach informacji turystycznej. Korzystanie z systemu będzie nieodpłatne.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w jakimkolwiek zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe w celu udzielenia interpretacji indywidualnej niezbędne staje się rozważenie dwóch sytuacji prawnopodatkowych, które wystąpiły w obrębie jednego projektu i jednego przepisu prawa podatkowego tj. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przypadku towarów i usług nabywanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę na potrzeby przedmiotowego projektu, które pozostaną własnością Wnioskodawcy (nie zostaną przekazane partnerom) nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu w części przypadającej na inwestycję prowadzoną na majątku Wnioskodawcy nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należ nego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „…”, jednakże tylko w części w jakiej projekt będzie realizowany w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Tym samym, w tej części Wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast odnośnie możliwości zwrotu różnicy podatku naliczonego nad podatkiem należnym w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. „…” wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług (przekazanych) partnerom należy rozważyć, czy faktycznie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z sytuacją, w której dokonane zakupy nie są związane z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi u Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ww. ustawy w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Z cyt. wyżej przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 8 wynika, że w sytuacji, w której podatnik, działając we własnym imieniu bierze udział w dostawie towaru w taki sposób, że zakupiony towar wydaje nabywcy lub też towar ten wydaje pierwszy z podmiotów na rzecz ostatniego w kolejności nabywcy, przyjmuje się, że podatnik ten nabył towar a następnie dokonał dostawy tego towaru. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje towar, a następnie w stanie „nieprzetworzonym” odsprzedaje go swojemu kontrahentowi. Zarówno przepisy cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie regulują zagadnienia odsprzedaży, towaru. Uznaje się, iż odsprzedaż towaru jest dostawą towaru realizowaną bezpośrednio przez podatnika (art. 7 ust. 1) lub realizowaną na zasadach określonych w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W rezultacie w obu ww. przypadkach dostawy ostateczne obciążenie podatkiem VAT spoczywa nie na pierwotnym nabywcy towaru, lecz na ich rzeczywistym użytkowniku.

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji, gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy. Powyższe wynika wprost z przepisu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, s. 1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz. U. UE L Nr 145, s. 1)), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Jak już wskazano powyżej z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na mocy porozumienia zawartego z gminami L., C., Ł. i W., stał się liderem wspólnego zadania polegającego na utworzeniu zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Partnerzy tego projektu mocą zawartego porozumienia zobowiązali się między innymi do przekazania na rzecz Wnioskodawcy środków finansowych, tzw. wkładu własnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem, po zakończeniu projektu, powstałe w jego efekcie elementy, (tj. majątek stanowiący jego rezultat), zostaną przekazane każdemu z partnerów proporcjonalnie do rzeczowej realizacji projektu przypadającej na dana gminę.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę cytowane przepisy uznać należy, iż Wnioskodawca, w części dotyczącej inwestycji realizowanej na rzecz poszczególnych partnerów projektu w oparciu o zawarte porozumienie, działał w imieniu własnym, lecz na rzecz innego podmiotu.

W związku z faktem, iż partnerzy projektu zobowiązani byli do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy, mamy do czynienia z dostawą towarów oraz z odpłatnym świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz partnerów projektu.

A zatem z uwagi na fakt, iż część projektu została wykonana na rzecz partnerów (rezultaty zlokalizowane na ich terenie, w tym: określone elementy systemów oznakowania miejsc i atrakcji turystycznych oraz standów informacyjnych, wyposażenie punktów informacji turystycznej), którzy uczestniczyli w ich finansowaniu, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem koszty zakupu towarów i usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot (w niniejszej sprawie partnerzy projektu) niż podmiot obciążony (Gmina – Lider projektu) przez dokonującego dostawy towaru (świadczącego usługę), Wnioskodawca zobowiązany jest przenieść na faktycznego odbiorcę (partnerów projektu). Przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuacje, w których koszty niektórych towarów i usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez dokonującego dostawy towaru lub przez świadczącego usługę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę. Wnioskodawca sam wskazał, iż część przypadająca partnerom przekazywana będzie proporcjonalne do rzeczowej realizacji projektu przypadającej na daną gminę w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W następstwie powyższego należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu, w części która została wykonana na rzecz partnerów (rezultaty zlokalizowane na ich terenie, w tym: określone elementy systemów oznakowania miejsc i atrakcji turystycznych oraz standów informacyjnych, wyposażenie punktów informacji turystycznej), są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w tym przypadku znajdzie zastosowanie przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projekt pn. „…” w części w jakiej majątek powstały w wyniku realizacji projektu stał się własnością stron porozumienia (partnerów projektu). Tym samym Wnioskodawca ma możliwość otrzymania z tego tytułu zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie jest zobowiązany – jako sprzedający towary i świadczący usługi – do odprowadzenia podatku należnego od tych transakcji.

Reasumując powyższe, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację ww. projektu w części, w jakiej jest on związany z realizacją projektu na rzecz partnerów projektu, bowiem w tej części wystąpi u Wnioskodawcy czynność opodatkowana podatkiem VAT (odsprzedaż towarów i usług dla partnerów projektu). W tym przypadku Wnioskodawca ma również możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast w pozostałej części realizowanego projektu, tj. w zakresie przypadającym na Wnioskodawcę nie ma on możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać:

 • prawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części przypadającej na Lidera projektu,
 • nieprawidłowe w zakresie braku możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu, w części związanej z odsprzedażą towarów i usług dla partnerów projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: