Drukuj

Podatnik wnosi o udzielenie informacji czy ma prawo odliczyć podatek naliczony w fakturze dokumentującej zakup w/w posiłków.Zdaniem Pytającego, skoro poniesienie kosztów na zakup posiłków ma związek z prowadzoną działalnością i wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Stan faktyczny:

Podatnik jest przedsiębiorcą obowiązanym na podstawie przepisów Kodeksu pracy i układów zbiorowych do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków profilaktycznych. Posiłki są przygotowywane przez firmę zewnętrzną i jako gotowy produkt przywożone na stołówkę zakładową, gdzie nieodpłatnie wydawane są pracownikom do spożycia.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków, wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). Zgodnie z § 2 rozporządzenia posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Tylko w przypadku spełnienia tego wymogu posiłki mogą być uznane za profilaktyczne, a poprzez ich zakup i wydanie pracownikom Podatnik będzie realizował obowiązek nałożony na niego przepisami prawa pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie zawierają szczegółowych uregulowań dla posiłków profilaktycznych. Podlegają one zatem opodatkowaniu według stawek podatkowych określonych dla danej usługi identyfikowanej według klasyfikacji statystycznych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z załączonej przez Podatnika faktury jednoznacznie wynika, iż usługi świadczone na rzecz Pytającego zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.5, tj. są to usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych.

Na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%;
  2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

W cenie posiłków nabywanych przez Podatnika zawarta jest stawka podatku Vat w wysokości 7%. Pytający natomiast wydaje zakupione towary nieodpłatnie, a realizowany przez niego obowiązek, nałożony przepisami prawa pracy, stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust.1 w/w ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 199 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest zatem istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określając tę zasadę wskazano, ze podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu podatkowi.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak więc podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku gdy nabycie towaru (usługi) zostało dokonane w celu jego wykorzystania przy sprzedaży opodatkowanej, do zrealizowania jednak której podatnik w ramach swego przedsiębiorstwa posługuje się czynnościami nie podlegającymi Vat.

Wynika z tego, że dla prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towaru (usługi) nie mają znaczenia nie podlegające opodatkowaniu czynności realizowane przez podatnika po jego nabyciu w ramach przedsiębiorstwa, jeżeli zmierzają one do wykorzystania przez podatnika tego towaru (usługi) w jego działalności opodatkowanej.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik wskazał, iż nabycie posiłków profilaktycznych dla pracowników jest warunkiem wykonywania działalności opodatkowanej ustanowionym przez przepisy Kodeksu pracy i układów zbiorowych. Podatnik nie mógłby realizować sprzedaży opodatkowanej bez zaopatrzenia pracowników w posiłki. Dla prowadzącego przedsiębiorstwo Podatnika zapewnienie posiłków regeneracyjnych jest więc tak samo niezbędne, jak zaopatrzenie w środki produkcji, które są zużywane w procesie działalności. Nabycie produktów jest dokonywane w celu ich wykorzystania przy działalności opodatkowanej, do zrealizowania jednak której Podatnik musi posłużyć się wcześniej w ramach swojej działalności czynnościami niepodlegającymi Vat.

Należy zatem stwierdzić, iż wydanie posiłków pracownikom, mimo że nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, bezpośrednio służy działalności opodatkowanej, a tym samym spełnione są przesłanki określone w art. 86 ust.1 cyt. ustawy. W związku z powyższym Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Podobne interpretacje: