Drukuj

Czy stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług z tytułu realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” dofinansowanego ze środków PROW i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej” dofinansowanego ze środków PO Ryby, który został naliczony w fakturach dokumentujących zakupy związane z prowadzeniem biura, organizacją szkoleń i artykułów promocyjnych, a także usług związanych z opracowaniem strategii, materiałów Informacyjnych i promocyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku z tytułu realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” dofinansowanego ze środków PROW i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej” dofinansowanego ze środków PO Ryby – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku z tytułu realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” dofinansowanego ze środków PROW i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej” dofinansowanego ze środków PO Ryby. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 kwietnia 2011 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem specjalnej formy stowarzyszenia wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z dnia 14 maja 2009 r. Nr 72, poz. 619). Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich gmin i osób fizycznych, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Priorytetowym działaniem jest rozwijanie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi i obszaru rybackiego, a głównym źródłem finansowania są:

 • dotacja pozyskana w ramach osi 4 PROW na realizację LSR. Dotacja przyznana na realizację działania pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz
 • dotacja pozyskana w ramach osi 4 PO Ryby na realizację LSROR. Dotacja przyznana na realizację działania pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO Ryby na lata 2007-2013.

Dotacje wydatkowane są na realizację zadań statutowych i pokrywają:

 1. Koszty administracyjne – wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników i członków organów stowarzyszenia, zakup wyposażenia biura, materiałów biurowych, usług zewnętrznych (księgowość obsługa prawna), mediów i bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem biura.
 2. Koszty działań informacyjnych: aktualizacja strony internetowej, wykonanie tablic, materiałów promocyjnych, przygotowania i druku informatorów, reklamy w prasie i radiu, wykonania dokumentacji zdjęciowej, publikacji, koszty tworzenia i obsługi baz danych o organizacjach, stron internetowych.
 3. Wykonanie dokumentacji technicznej w tym: szlaków rowerowych dla nieoznakowanego obszaru działania stowarzyszenia.
 4. Koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz jej organów: noclegi, wyżywienie, wynajem sal, wynagrodzenia wykładowców, materiały szkoleniowe.
 5. Koszty organizacji wydarzeń promocyjnych: wynajem sprzętu, wynagrodzenia, opracowanie i druk materiałów promocyjnych dotyczących wydarzeń i całej działalności stowarzyszenia.
 6. Działania aktywizujące społeczność lokalną: wynajem sprzętu lub pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, wynagrodzenia wykładowców, podróże i wyżywienie uczestników szkoleń, koszty wykonania i dystrybucji materiałów szkoleniowych.

Dotacja, tak jak cała działalność Zainteresowanego, obejmuje działalność statutową nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarowi usług. Nie spełnia żadnego kryterium podatnika, o którym mowa w art. 15-17 ustawy, w związku z czym nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku uiszczonego podczas realizacji projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie dokona zakupu wyposażenia biura, w tym sprzętu teleinformatycznego, materiałów biurowych, artykułów spożywczych (catering podczas szkoleń, spotkań, konferencji). Ponadto dokona zakupu następujących usług: doradczych i szkoleniowych, promocyjnych (w tym umowy z mediami, artystami, wykonawcami, działań promocyjnych i materiałów promocyjnych) związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura (wynajem pomieszczeń, sprzątanie, telefon, internet), wynajem pomieszczeń, sprzętu, organizacja konkursów i działań animacyjnych.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż zakupy towarów i usług oraz efekty projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług z tytułu realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” dofinansowanego ze środków PROW i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej” dofinansowanego ze środków PO Ryby, który został naliczony w fakturach dokumentujących zakupy związane z prowadzeniem biura, organizacją szkoleń i artykułów promocyjnych, a także usług związanych z opracowaniem strategii, materiałów informacyjnych i promocyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów usług, nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku. Wnioskodawca uważa, że dotacja przeznaczona na realizację projektu w rozumieniu art. 29 ustawy nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów usług, ponieważ dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez podatnika usług. Wnioskodawca nie ma też możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, ponieważ po stronie obrotów nie wystąpi podatek należny – brak sprzedaży opodatkowanej (Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia podmiotowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

   - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast art. 96 ust. 1 ustawy stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem specjalnej formy stowarzyszenia wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich gmin i osób fizycznych, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Priorytetowym działaniem jest rozwijanie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi i obszaru rybackiego, a głównym źródłem finansowania są dotacje.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarowi usług. Nie spełnia żadnego kryterium podatnika, o którym mowa w art. 15 -17 ustawy, w związku z czym nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku uiszczonego podczas realizacji projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie dokona zakupu wyposażenia biura, w tym sprzętu teleinformatycznego, materiałów biurowych, artykułów spożywczych (catering podczas szkoleń, spotkań, konferencji). Ponadto dokona zakupu następujących usług: doradczych i szkoleniowych, promocyjnych (w tym umowy z mediami, artystami, wykonawcami, działań promocyjnych i materiałów promocyjnych) związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura (wynajem pomieszczeń, sprzątanie, telefon, internet), wynajem pomieszczeń, sprzętu, organizacja konkursów i działań animacyjnych. Zainteresowany wskazał, iż zakupy towarów i usług oraz efekty projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektów nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowych działań.

W zakresie ww. projektów nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” dofinansowanego ze środków PROW i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej” dofinansowanego ze środków PO Ryby.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: