Drukuj

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w przypadku realizacji działania o którym mowa wyżej, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 29 marca 2011 r.), uzupełnionym dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja” – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 marca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 19 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”.


W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie niżej wymienionych przepisów:


  1. ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427),
  2. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
  3. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r. str. 1).


Stowarzyszenie realizując cele statutowe złożyło do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju (Dz. U. Nr 103, poz. 659)., oraz wniosek na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (Dz. U. Nr 103, poz. 660).

W dniu 15 maja 2009 r. Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym samym koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2009 r. w ramach realizacji wniosku na „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizację” kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś Leader, Działanie 4.3.1. W latach 2009-2015, na podstawie umów zawieranych corocznie z Samorządem Województwa, Stowarzyszenie będzie ponosiło koszty z katalogu zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.


W ramach ww. działań PROW 2007-2013 Stowarzyszenie ponosi koszty takie jak:


  • koszty bieżące (administracyjne) np.: wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników, koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD, opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę, opłaty telekomunikacyjne, podłączenie Internetu, opłat pocztowych, koszt zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego i komputerowego, koszty utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, koszt zakupu materiałów biurowych, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, koszt prowadzenia rachunku bankowego.
  • koszty badań dotyczących obszaru objętego LSR np.: badań i analiz obszaru objętego LSR, studiów planów wykonalności
  • koszty prowadzenia i aktualizacji stron internetowych, zakupu czasu antenowego w telewizji i radio, koszty wynagrodzeń, podróży i pobytu osób zajmujących się informowaniem,
  • koszty szkolenia pracowników LGD, członków zarządu oraz członków organu decyzyjnego,
  • koszty realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych (np. targów, konferencji, festiwali i festynów), koszt najmu sprzętu lub nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych, koszt opracowania materiałów promocyjnych,
  • koszty związane z aktywizowaniem społeczności lokalnej np.: koszty wynagrodzenia lub pobytu osób przeprowadzających spotkania aktywizujące społeczność lokalną,
  • koszty tłumaczeń.


Zgodnie z § 3 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych związanych z funkcjonowaniem LGD zalicza się także podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1227 z 21 października 2005 r. str. 1).

Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, nie jest czynnym podatnikiem tego podatku i nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS, a na mocy umowy ramowej zawartej w dnia 15 maja 2009 r., Stowarzyszenie zobowiązane jest świadczyć swoje usługi nieodpłatnie. Działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Koszty bieżące w ramach których można kwalifikować do refundacji podatek od towarów i usług, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader. Towary i usługi nabywane w ramach Działania 4.3.1. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Działalność Stowarzyszenia jest działalnością „non profit”. Wszelkie koszty związane z realizacją opisanego we wniosku zadania ponosi Stowarzyszenie, które nie uzyska żadnych przychodów. W związku z realizacją projektu nie wystąpi sprzedaż opodatkowana.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w przypadku realizacji działania o którym mowa wyżej, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...


Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób uiszczonego podatku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: