Drukuj

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zwartego w cenach nabywanych towarów i usług i wynikających z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 maja 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W dniu 31 maja 2010 r. Powiat podpisał umowę z Województwem na dofinansowanie projektu współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna.

W dniu 4 stycznia 2010 r. Powiat, w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację ww. projektu, złożył oświadczenie, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, posiada status czynnego podatnika VAT i nie ma prawa w przedmiotowej sprawie do odzyskania tego podatku w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu wynosi 2.366.513,99 zł, a środki europejskie stanowią 2.011.536,88 zł. W zakres projektu wchodzi wyremontowanie i modernizacja obiektu warsztatów szkolnych i uzupełnienie oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez zakup nowych maszyn. Czas realizacji projektu 30 lipca 2011 - 31 października 2011 r.

Zgodnie z zasadami RPO ponoszone wydatki w zakresie podatku od towarów i usług są zakwalifikowane do dofinansowania pod warunkiem, że realizator projektu nie ma prawa do jego odzyskania.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół, który jest jednostką budżetową podległą Powiatowi. Remontowany budynek warsztatów szkolnych jest środkiem trwałym Szkoły, w którym nieodpłatnie odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Faktury za pracę związane z projektem są wystawiane na Zespół Szkół.

W skład Zespołu wchodzą następujące typy szkół: technika (handlowe, ekonomiczne, agrobiznesu), licea (ogólnokształcące, profilowane, uzupełniające), zasadnicze szkoły zawodowe (dla młodocianych pracowników i z nauką zawodu w warsztatach szkolnych). Funkcjonuje również Ośrodek Dokształcenia Zawodowego.

Szkoła posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT. W Szkole występuje sprzedaż zwolniona (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) oraz sprzedaż opodatkowana (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych w innych budynkach szkoły, z wyłączeniem budynku warsztatowego oraz drobnych usług świadczonych przez warsztaty szkolne).

W chwili obecnej warsztaty szkolne świadczą opodatkowane i odpłatne drobne usługi dla ludności i okolicznych zakładów, wykonywane nieodpłatnie przez uczniów, którzy pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ten sposób uczą się zawodu montera maszyn i urządzeń. Remont odbywa się etapowo w czynnym obiekcie szkolnym. Nauka i wykonywanie różnych operacji odbywa się w niewyremontowanych jeszcze pomieszczeniach na starych maszynach. Zakupy służące usługom są dokonywane ze środków własnych. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie są wykorzystywane na chwilę obecną do czynności opodatkowanych, lecz będą wykorzystywane po zakończeniu projektu wyłącznie do czynności zwolnionych. Po zakończeniu remontu i wstawieniu nowych maszyn w warsztatach szkolnych będzie prowadzona tylko działalność edukacyjna zwolniona od podatku. Na nowych maszynach i w wyremontowanych pracowniach uczniowie będą się uczyć nowych zawodów w innych niż dotychczas programach nauczania zawodowego. Zespół Szkół nie będzie osiągać dochodów z odpłatnych usług, a więc nie będą wykonywane w związku z tą inwestycją czynności opodatkowane. Inwestycja nie będzie miała żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zwartego w cenach nabywanych towarów i usług i wynikających z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu...


Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do realizowanego projektu nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach opisanego projektu, gdyż inwestycja, po jej zakończeniu, nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: