Drukuj

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 13 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „…”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2012 r (data wpływu 13 marca 2012 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina jest beneficjentem projektu pn. „...” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Projekt obejmuje zadania:

Zadanie I- Udział w targach i imprezach promocyjnych,

Zadanie II - Stworzenie strony promującej ofertę turystyczną i gospodarczą gminy w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i ukraińskiej (projekt strony, licencja, tłumaczenie materiałów własnych),

Zadanie III - Opracowanie Studium Wykonalności, Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy i badanie ruchu turystycznego. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy (konkurs na logo i logotyp: nagroda, system identyfikacji wizualnej z przeniesieniem praw autorskich),

Zadanie IV - Opracowanie i wykonanie wydawnictw, materiałów i gadżetów promocyjnych w tym utworzenie bazy zdjęć promocyjnych,

Zadania V - Promocja projektu.

Do grupy bezpośrednich Beneficjentów projektu należą:

 • Miasto i Gmina,
 • mieszkańcy Miasta i Gminy,
 • kuracjusze,
 • turyści i goście odwiedzający Gminę,
 • przedsiębiorcy działający na terenie Gminy.

Gmina jako beneficjent projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a kosztami kwalifikowalnymi są koszty brutto projektu. Beneficjent w chwili obecnej zrealizował już wszystkie ww. zadania. Realizację całego projektu rozpoczęto w 2008 roku a zakończono w grudniu 2011 roku. Do wykonania zostało rozliczenie końcowe projektu.

Zakończone zadania w obrębie kampanii promocyjnej przyczynią się do osiągnięcia następujących celów i wskaźników.

Do celów bezpośrednich projektu należy zaliczyć:

 • Poprawa wizerunku, atrakcyjności Gminy jako ważnego ośrodka o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i uzdrowiskowym
 • Poprawa i unowocześnienie form i metod prowadzenia promocji
 • Poprawa jakości usług turystycznych na terenie Gminy
 • Poprawa usług informacyjnych na terenie Gminy
 • Doprowadzenie do wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
 • Stworzenie Strategii Rozwoju Turystyki

Wskaźniki produktu: utworzone nowe miejsca pracy, projekt promujący region, jego potencjał gospodarczy, turystyczny i produkty regionalne, kampania promocyjna w tym zagraniczna. Wskaźniki rezultatu: monitoring liczby turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej, punkt informacji turystycznej.

Efekt jaki powstanie w wyniku realizacji projektu nie będzie generował sprzedaży opodatkowanej. Towary i usługi nabyte i zakupione w celu realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pn. „...” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w ramach działania 2.3 wystawiane były na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Gmina jest beneficjentem projektu pn. „...” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Efekt jaki powstanie w wyniku realizacji projektu nie będzie generował sprzedaży opodatkowanej. Towary i usługi nabyte i zakupione w celu realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane były na Wnioskodawcę.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Efekt jaki powstanie w wyniku realizacji projektu nie będzie generował sprzedaży opodatkowanej. Towary i usługi nabyte i zakupione w celu realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Gminy.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tytułu realizowanego projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Podobne interpretacje: