Drukuj

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. W miesiącu czerwcu 2004r. Spółka nabyła samochód osobowy jako towar handlowy i dokonała odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup niniejszego samochodu. W miesiącu wrześniu 2004r. Spółka zarejestrowała przedmiotowy samochód i przekazała go na potrzeby serwisu oraz cele demonstracyjne – jako środek trwały. Czy korekta 50% odliczonego podatku naliczonego powinna zostać dokonana w miesiącu czerwcu 2004r. (w miesiącu zakupu samochodu), czy w miesiącu wrześniu 2004r. (miesiącu rejestracji samochodu i zaliczenia do środków trwałych)?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru, o którym mowa w tym przepisie – kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika (art. 86 ust. 4 pkt 1). W takich przypadkach podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całego podatku naliczonego przy nabyciu samochodów przeznaczonych do w/w celów.

Jednocześnie w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy jw. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z powyższych przepisów wynika, że Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o cały podatek naliczony zawarty w cenie zakupionego, jako towar handlowy, samochodu osobowego; w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę.

Zmiana w miesiącu wrześniu 2004r. przeznaczenia samochodu spowodowała konieczność dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego do wysokości 50% kwoty podatku naliczonego określonej w fakturze, nie większej jednak niż 5.000 zł (art. 86 ust. 3 w/w ustawy).

Wobec powyższego, Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia przedmiotowego samochodu (z towaru handlowego na środek trwały), czyli w przedmiotowej sytuacji w miesiącu wrześniu 2004r.

Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę. Wniosek został rozpatrzony w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przedmiotowego wniosku.

Podobne interpretacje: