Drukuj

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2005r. (data wpływu 11.07.2005r.) uzupełnionego dnia 04.08.2005r. (data wpływu 05.08.2005) firmy: W. P. K. Sp. z o.o.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania podatku naliczonego z faktur za paliwo do samochodu osobowego marki LUBLIN uznaje stanowisko podatnika

za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W pismach z dnia 07.07.2005r. i z dnia 04.08.2005r. wnioskodawca - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - przedstawił stan faktyczny: w latach 90- tych zakupiono samochód marki "Lublin" przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą. Samochód ten nie ma przestrzeni do przewożenia ładunków i jest zarejestrowany jako pojazd osobowy.

Eksploatowany przez Spółkę samochód wykorzystywany jest do przewozu pracowników i materiałów dla potrzeb eksploatacji i remontów urządzeń.

W piśmie z dnia 04.08.2005r. podatnik przedstawił swoje stanowisko: od dnia 22.08.2005r. nie będzie możliwe odliczanie podatku VAT od zakupionego do tego pojazdu paliwa o ile w wyniku przeglądu technicznego nie zostanie on zakwalifikowany do pojazdów ciężarowych (wykonując te same zadania co dotychczas).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w pismach oraz odnoszących się do nich przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ( obowiązującym od dnia 22 sierpnia 2005r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych, o których mowa w art. 86 ust.3 tzn. do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy zawiera wyjątki od powyższej zasady, przepis ust. 3 nie dotyczy:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu
5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy (tzn. agregat elektryczny/spawalniczy, bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparko - spycharka, ładowarka, oczyszczanie dróg, podnośnik do prac konserwacyjno - montażowych, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg,żuraw samochodowy)
6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie
7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt. 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym prze tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż w przypadku posiadania samochodu osobowego podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do tego samochodu. Opisany powyżej samochód marki "Lublin" przeznaczony do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą nie spełnia również wymogu art. 86 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy, ponieważ w przepisie tym jest mowa o pojazdach samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanowił jak w sentencji decyzji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia interpretacji (...).

Podobne interpretacje: