Drukuj

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ?


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w (...), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.


W dniu 9 września 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 8 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismami z 11 i 24 października 2005r.).


Jednym z zapytań była kwestia uprawnienia wnioskodawcy do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w (...), dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, SPZOZ w (...) wykonując opiekę medyczną mieszkańców Gminy (...) użytkuje budynek komunalny. Budynek ten został przekazany w użytkowanie SPZOZ-owi na cele publiczne, zgodnie z art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i w tym zakresie, na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.


Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie zważył, co następuje:


Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do postanowień art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.


Stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, nie uznaje się podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.


Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zakup, z którego wynika podatek naliczony, musi być związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.


Skoro zatem wnioskodawca, w zakresie wymienionych we wniosku zadań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem, a prawo do odliczenia podatku naliczonego jest nierozerwalnie związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, to należy skonstatować, że stanowisko wnioskodawcy, że wnioskodawcy przy realizacji wskazanego w sentencji zadania nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od podatek naliczony od nabycia towarów lub usług związanych z tymi zadaniami jest poprawne.


W świetle powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym, podzielając pogląd zaprezentowany przez wnioskodawcę, należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: