Drukuj

Po zakończeniu okresu leasingu, z uwagi na pojawienie się osoby zainteresowanej zakupem pojazdu, Wnioskująca podjęła decyzję o wykupie samochodu celem dalszej odsprzedaży. Transakcja zarówno zakupu jak i sprzedaży nastąpiła w miesiącu wrześniu 2005 r. Wnioskująca informuje, iż odliczyła od podatku należnego całą wartość podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze zakupu. Jednocześnie, Spółka nadmienia, że w umowie Spółki, w zakresie przedmiotu działalności, ma prawo do handlu samochodami oraz że według aktualnego stanu prawnego, przedmiotowy samochód należy do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony i nie spełnia wymogów z art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ww. ustawy podatkowej. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem czy Jej postępowanie w zakresie odliczenia podatku VAT jest słuszne?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, za prawidłowy.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest sprzedaż artykułów budowlanych, głównie kamieni. Spółka informuje, że cztery lata temu zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód ciężarowy. Po zakończeniu okresu leasingu, z uwagi na pojawienie się osoby zainteresowanej zakupem pojazdu, Wnioskująca podjęła decyzję o wykupie samochodu celem dalszej odsprzedaży. Transakcja zarówno zakupu jak i sprzedaży nastąpiła w miesiącu wrześniu 2005 r. Wnioskująca informuje, iż odliczyła od podatku należnego całą wartość podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze zakupu. Jednocześnie, Spółka nadmienia, że w umowie Spółki, w zakresie przedmiotu działalności, ma prawo do handlu samochodami oraz że według aktualnego stanu prawnego, przedmiotowy samochód należy do pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony i nie spełnia wymogów z art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ww. ustawy podatkowej.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem czy Jej postępowanie w zakresie odliczenia podatku VAT jest słuszne?

Spółka uważa, że podatek zawarty w fakturze zakupu dotyczący ww. samochodu można w całości potraktować jako podatek VAT naliczony, ponieważ zakup ten dotyczył towaru handlowego.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Stosownie do przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast, regulacja art. 86 ust. 4 pkt 7 a przywoływanej ustawy stanowi, że przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że samochód, od zakupu którego Spółka odliczyła w całości podatek naliczony, został nabyty w celu dalszej odsprzedaży. Ponadto, Wnioskująca informuje, że w umowie Spółki, w zakresie przedmiotu działalności posiada prawo do handlu samochodami.

Uwzględniając przytoczone powyżej przepisy podatkowe oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, iż Wnioskującej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w całości przy zakupie przedmiotowego samochodu, traktowanego jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym, stanowisko wyrażone przez Podatnika należało uznać za prawidłowe, wobec czego postanowiono jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: