Drukuj

Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych wydatków finansowych ze środków zakładu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 14 kwietnia 2004 r., (data wpływu do Urzędu 17.04.2004 r.), udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

W przekonaniu Spółki korzystanie z tych środków przy zakupie towarów, nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zatem, jeżeli dokonane zakupy, finansowane ze środków ZFRON, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu.

W przypadku zakupu środków trwałych, w przepisie art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy uregulowano, iż do wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (art. 87 ust. 3 ustawy podatkowej) – nie stosuje się art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zakup środków trwałych nie jest bezpośrednio zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, gdyż kosztem tym są odpisy amortyzacyjne. Jeżeli zatem zakupiony środek trwały podlega amortyzacji u kupującego, to korzystanie ze środków pieniężnych z ZFRON na jego zakup, nie skutkuje ograniczeniem wynikającym z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 przywoływanej ustawy.

Podobne interpretacje: