Drukuj

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony od zakupu paliwa do napędu samochodów innych niż osobowe oraz pojazdów specjalnych w sytuacji, gdy podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa?

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust.3 i 5 cyt. ustawy. W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o samochodach osobowych i innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej ładowności , mniejszej niż określona według wzoru: Dł = 357kg + n x 68kg gdzie: Dł – oznacza dopuszczalną ładowność n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy – wynikająca ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej pojazd z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Zasada powyższa nie dotyczy pojazdów specjalnych i pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. ( art. 86 ust.4 pkt 2 i 3 ustawy).

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14.05.2004r. znak PP3-812-392/2004/JŁ/1585PP w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14§ 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wyjaśniło, że ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o VAT nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. W piśmie tym nie wymieniono innych samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi, które jako nowe posiadały homologację na taki właśnie typ pojazdu.

Jednocześnie Urząd informuje, że Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.mf.gov.pl) wyraziło pogląd:” z przepisów prawa materialnego nie wynika, aby sam brak u podatnika świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem”.

Podobne interpretacje: