Drukuj

Czy mam prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego bez homologacji?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Usługi te realizuje za pomocą dwóch samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, będących w ewidencji środków trwałych firmy, które zostały zakupione jako używane samochody.Jednakże firma posiada świadectwo homologacji producenta tylko i wyłącznie na jeden z samochodów.

Pytanie Podatnika dotyczy prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego bez homologacji.

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa odliczenie podatku naliczonego zależy od tego, do jakiego samochodu jest to paliwo.Zgodnie bowiem z treścią art.88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż określona wg wzoru:DŁ=357 kg + n x 68 kg gdzie :- n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Jak wynika z art. 86 ust. 5 ustawy, dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń), w w/w wzorze określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Przepis ten stanowi również, że pojazdy, które w w/w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się za samochody osobowe. Jednakże z w/w przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem tego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem.

Zatem, jeśli ze świadectw homologacji wydanych dla typu samochodu, który Podatnik posiada, wynika ładowność równa lub wyższa niż określona powyższym wzorem, będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT od nabywanych paliw silnikowych oraz oleju napędowego na ogólnych zasadach.

Ponadto, tut. organ informuje, że Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia części zamiennych do samochodu ciężarowego bez homologacji pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, który stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli wydatki związane z eksploatacją przedmiotowego samochodu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do rozliczenia ich w zakresie podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: