Drukuj

Spółka we wniosku zwraca się z pytaniami: czy naprawy na terenie Polski zwiększają wartość eksportowanego towaru (koszty części, montażu, naprawy), czy powinna wystawić z tego tytułu odrębną fakturę na kontrahenta zagranicznego, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw samochodów i naczep?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 31.10.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią wniosku, Spółka kupuje samochody ciężarowe i naczepy w kraju, a następnie eksportuje ww. towary do Federacji Rosyjskiej, stosując stawkę podatku w wysokości 0%. Wnioskodawca odlicza VAT od faktur zakupu. Strona zwraca się z pytaniem, czy w opisanej powyżej sytuacji nabywa prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu towarów w kraju.Ponadto Spółka nabywa samochody ciężarowe na terenie krajów Wspólnoty Europejskiej i również eksportuje je do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy te stanowią towar, więc nie podlegają rejestracji w Polsce, a ich zakup rozliczany jest jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Opisane wyżej towary są naprawiane na terytorium Polski i następnie eksportowane do Federacji Rosyjskiej. Spółka we wniosku zwraca się z pytaniami: czy naprawy na terenie Polski zwiększają wartość eksportowanego towaru (koszty części, montażu, naprawy), czy powinna wystawić z tego tytułu odrębną fakturę na kontrahenta zagranicznego, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw samochodów i naczep? W opisanej sytuacji Spółka wystawia refakturę na kontrahenta zagranicznego, dokumentującą koszty montażu, naprawy itp. i jednocześnie nie powiększa wartości eksportowanych towarów. Strona jest zdania, iż ze względu na zastosowanie refaktury, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (ust. 2 pkt 4). W świetle powyższych przepisów Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu samochodów i naczep, które stanowią dla niego towar i są przedmiotem odsprzedaży, zarówno w przypadku nabycia tych towarów w kraju jak i na terenie Wspólnoty Europejskiej – jeżeli żaden przepis szczególny nie pozbawia podatnika prawa do odliczeniaW opinii Naczelnika tutejszego Urzędu sposób fakturowania danej czynności powinien wynikać z zawartej umowy, w której strony powinny ustalić czy kwota należna obejmie wartość całego świadczenia (dostawa towarów wraz wartością świadczonych usług), czy też zostaną wystawione dwie faktury: z tytułu dostawy towarów i z tytułu świadczenia usług naprawy. W przypadku odrębnego fakturowania usług naprawy, miejscem ich świadczenia, a tym samym ich opodatkowania, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy będzie miejsce, gdzie usługi na ruchomym majątku rzeczowym są faktycznie świadczone – czyli w przedmiotowej sytuacji terytorium Polski. W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywanymi usługami naprawy, należy wskazać, iż ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, ze zm.), oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „refakturowania”. Problemu tego nie regulowały również przepisy poprzedniej ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej. Pojęcie refakturowania i zasady jego stosowania zostały wykształcone przez praktykę obrotu gospodarczego oraz orzecznictwo sądowe wydane w oparciu o stan prawny uprzednio obowiązujący. Orzeczenia NSA zachowują swoją aktualność również obecnie. W wyroku z dnia 25 października 2001r. (sygn. akt III SA 1466/00) NSA orzekł m.in., że: „”refakturowanie” usług oznacza bowiem nic innego, jak „fakturowanie” usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania.” W praktyce przyjęło się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:

1. przedmiotem refakturowania są usługi,
2. nie zmienia się charakter prawny odsprzedawanej usługi,
3. w umowie między kontrahentami jest zastrzeżenie o odrębnym rozliczeniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności,
4. z usług tych podmiot, na którego wystawiona jest pierwotna faktura korzysta tylko w części lub nie korzysta w ogóle, a korzystającym jest finalny odbiorca,
5. odsprzedaż tych usług musi być dokonana w cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży (narzutu, kwoty zysku itp.) narzuconej przez sprzedającego (cena zapisana na refakturze musi wynikać bezpośrednio z ceny zapisanej na fakturze wystawionej przez faktycznego usługodawcę usługodawcy formalnemu),
6. podmiot dokonujący refakturowania stosuje taką samą stawkę VAT (lub zwolnienie), które widnieje na fakturze pierwotnej.Innymi słowy, refakturowanie należy traktować jako odprzedaż uprzednio zakupionych usług po kosztach. W przypadku opisanych we wniosku usług naprawy czy montażu części, należy zauważyć, iż Wnioskodawca nie dokonuje odsprzedaży uprzednio nabytych usług lecz sam je świadczy, zatem nie zostały spełnione przesłanki do refakturowania.

Niemniej jednak, cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy określa prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, , z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jeżeli więc Podatnik wykonuje usługi naprawy, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych części i innych towarów mających związek z wykonywanymi usługami. W związku z powyższym Naczelnik tutejszego Urzędu postanowił jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, art. 14b, art. 14c Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: