Drukuj

Czy podatek naliczony od zakupów związanych z ww. projektem nie podlega odliczeniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) uzupełnionego dnia 05 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu będącego zadaniem statutowym Gminy skierowanym nieodpłatnie dla mieszkańców - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Gmina złożyła wniosek do Urzędu o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wróćmy nad jeziora południową bramą – promocje szczycieńskich produktów turystycznych” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu zostaną zrealizowane takie działania jak: organizacja koncertu, ogólnopolskiego konkursu piosenki, opracowanie programu rozwoju turystyki i systemu indywidualnej turystyki, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktów turystycznych i kulturowych w mediach oraz udział w targach turystycznych w celu promocji produktów turystycznych i kulturowych. Długofalowym celem projektu jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez podniesienie konkurencyjności produktów kulturowych oraz turystycznych i tym samym zwiększenie liczby odwiedzających turystów. Projekt obejmuje organizacje i przeprowadzenie szeregu imprez kulturalnych i rozrywkowych, które skierowane są nieodpłatnie dla mieszkańców miasta i innych turystów oraz realizacje zadań w zakresie promocji miasta. Powyższy projekt służy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy podatek naliczony od zakupów związanych z ww. projektem nie podlega odliczeniu...


Zdaniem wnioskodawcy Gmina realizująca zadania publiczne nałożone odrębnymi przepisami nie jest podatnikiem podatku VAT. W oparciu o art. 86 ust. 1 ww. ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją ww. projektów.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: