Drukuj

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia ze sprzedażą opodatkowaną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego w B, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007r. (data wpływu 24.09.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji projektu „Zabudowanie pustej przestrzeni przez budowę parkingu wraz z drogą gminną B” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących realizacji projektu „Zabudowanie pustej przestrzeni przez budowę parkingu wraz z drogą gminną B”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach 2005/2006 w ramach ZPORR w Gminie B został zrealizowany projekt o nazwie „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną B”. Inwestycja obejmowała budowę parkingu oraz odcinek drogi, które zlokalizowane są przy cmentarzu parafialnym w B. Obydwa obiekty są przeznaczone do bezpłatnego użytku publicznego. Gmina nie pobiera, ani w przyszłości nie ma zamiaru pobierać opłat za ich użytkowanie, w związku z czym nie ma żadnych przychodów z tego tytułu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina B, jako beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem Podatnika w przedmiotowej sprawie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani też w części. Wnioskodawca podkreśla, ze zarówno parking jak i droga zostały przekazane do użytku bezpłatnego, co potwierdza zarządzenie Burmistrza B z dnia 05.04.2005r. nr X w sprawie zaniechania poboru opłat za miejsca parkingowe oraz używania drogi gminnej B. Gminy jako organu władzy publicznej wykonującej statutowe zadania nałożone w szczególności ustawą o samorządzie gminnym nie uznaje się za podatnika. Status podatnika gmina uzyskuje jedynie wtedy, gdy wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, co w tej sytuacji nie zachodzi. W ocenie Strony prawo do odliczenia podatku nie przysługuje w zakresie usług administracyjnych, stanowiących ponad 90% wszystkich czynności Gminy, bowiem w tym zakresie Gmina nie posiada statusu podatnika VAT. Z uwagi na powyższe Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego zawartego w zakupach dotyczących realizowanego projektu, a zatem będzie on stanowił koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stanowi, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż realizując przedmiotową inwestycję Gmina wykonuje zadania zlecone określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), które na podstawie ww. rozporządzenia korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Oznacza to, że efekt końcowy realizacji zadania wynikającego z projektu „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną B” nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych od podatku.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonego przedsięwzięcia ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi

na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność

są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: