Drukuj

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu "Promocja spożycia produktów pochodzenia rybnego z uwzględnieniem walorów zdrowotnych u dzieci sześcioletnich i ich rodziców z regionu S." Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu "Promocja spożycia produktów pochodzenia rybnego z uwzględnieniem walorów zdrowotnych u dzieci sześcioletnich i ich rodziców z regionu S." Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Akademia ubiega się o dofinansowanie w ramach środków unijnych projektu: "Promocja spożycia produktów pochodzenia rybnego z uwzględnieniem walorów zdrowotnych u dzieci sześcioletnich i ich rodziców z regionu S." Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006, realizowanego w ramach: Priorytetu 4-inne działania, Działania: 4.3 - Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne". Wymieniony projekt nie jest związany z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Akademię w zakresie najmu, dzierżawy oraz usług odpłatnych w zakresie działalności naukowo-badawczej i pomocniczej.

Celem projektu jest poszerzanie świadomości, co do spożywania produktów rybnych głównie w kontekście ich pozytywnych walorów zdrowotnych. W tym celu przeprowadzona będzie kampania promocyjna traktująca o słuszności żywienia się produktami rybnymi wśród oddziałów przedszkolnych. Bezpośrednimi beneficjentami ostatecznymi będą dzieci w wieku 6 lat, które poprzez prezentacje tematyczne będą zapoznawane z zagadnieniami stawianymi w temacie projektu. Pośrednim beneficjentem do którego jest kierowany projekt są rodzice dzieci. Należy przyjąć, że oddziaływanie na świadomość opiekunów również będzie w tym wypadku wysoka. Zostanie to uzyskane poprzez działania prowadzone na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zostaną przeprowadzone badania ankietowe, które pozwolą określić rzeczywisty stan świadomości, co do walorów spożywania produktów rybnych, po drugie zostanie przeprowadzona kampania promocyjna. Projekt będzie obejmował dwie fazy działania. Pierwsza to faza startu projektu i ogólnych działań organizacyjnych. Będzie ona obejmowała dwa miesiące czasu i powinna się zakończyć gotowością do przeprowadzenia kampanii promocyjnej. Druga faza projektu dotyczyć będzie kampanii promocyjnej składająca się z 50 niezależnych prezentacji. Prezentacje zostaną przygotowane w charakterze multimedialnym, interaktywnym i zawierały będą treści, co do walorów zdrowotnych przy spożywaniu produktów pochodzenia rybnego.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu...


Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary lub usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną, w tym przypadku brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem uczelnia nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy należnego podatku /AT.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również: przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu tub nakazem wynikającym z mocy prawa. Przez pojęcie świadczenia należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie bowiem, jako dwustronny stosunek prawny, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem) oraz podmiotu świadczącego (wykonującego dane świadczenie). Zatem w pozycji "świadczenie na rzecz" mieszczą się świadczenia na rzecz określonych podmiotów i ostatecznych konsumentów. Jeżeli Akademia nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zatem w rozumieniu ustawy o VAT, nie ma miejsca świadczenie usług polegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W trakcie realizacji tego projektu nie wystąpi określony podmiot będący odbiorca usługi. Wyniki przeprowadzonej promocji nie będą zatem sprzedawane konkretnemu odbiorcy, lecz upowszechnione, a z rezultatów będzie korzystać szerokie grono zainteresowanych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie dokonuje żadnego świadczenia na rzecz innego podmiotu, nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy, a w efekcie realizacja projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Akademia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentującego poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: