Drukuj

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu realizacji projektu "Jak złowić klienta-szkolenia z zakresu nowoczesnych technik marketingu produktów rybnych" Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu "Jak złowić klienta-szkolenia z zakresu nowoczesnych technik marketingu produktów rybnych" Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Akademia ubiega się o dofinansowanie w ramach środków unijnych projektu: "Jak złowić klienta-szkolenia z zakresu nowoczesnych technik marketingu produktów rybnych" Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 - 2006, realizowanego w ramach: Priorytetu 4 - inne działania. Działania: 4.3 - Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne". Projekt nie jest związany z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Uczelnię w zakresie najmu, dzierżawy oraz usług odpłatnych w zakresie działalności naukowo-badawczej i pomocniczej.

Celem głównym projektu "Jak złowić klienta - szkolenia z zakresu nowoczesnych technik marketingu produktów rybnych" jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży produktów rybnych.


Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez:


  • przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu technik prezentacji produktów rybnych w sprzedaży hurtowej i detalicznej,
  • opracowanie kompleksowych poradników prezentacji promocji i marketingu produktów rybnych, które będą bezpłatnie rozdawane uczestnikom szkoleń, - publikacje w pismach branżowych oraz na stronach internetowych skierowanych do sektora rybołówstwa artykułów tematycznych dotyczących marketingu produktów rybnych.

W projekcie zaplanowano 6 szkoleń. Jest on skierowany do przetwórców i hodowców, w szczególności dla pracowników działów marketingu oraz dla osób decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Łącznie przeszkolonych zostanie 95 osób. Uczestnicy szkoleń zapoznają się ze studiami przypadków, przeprowadzone zostaną ćwiczenia z podstawowych typów analiz strategicznych. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniach przedsiębiorcy będą potrafili lepiej planować zmiany w firmie, budować strategię marketingową swojego przedsiębiorstwa oraz profesjonalny pian marketingowy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu...

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary lub usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W tym przypadku brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem uczelnia nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT należnego.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również: przeniesienie prawa do wartości nie materialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Stosownie do poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy usługi w zakresie edukacji są zwolnione z podatku VAT. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie cyklu szkoleń przetwórców i hodowców w kierunku wzrostu wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży produktów rybnych, dzięki czemu przedsiębiorcy będą potrafili lepiej planować zmiany w firmie, budować strategię marketingową swojego przedsiębiorstwa. Działania podjęte przez Akademię w ramach przedmiotowego projektu należą więc do działalności edukacyjnej. W związku z powyższym realizacja projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Akademia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentującego poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: