Drukuj

Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii w S. przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 4 lutego 2008 roku Akademia złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Akademia ubiega się o dofinansowanie projektu „Utworzenie innowacyjnego Centrum do badania wód śródlądowych i morskich przy Akademii w S.” w ramach środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006, realizowanego w ramach priorytetu 4- inne działania, działanie 4.6- działania innowacyjne i inne.

Wymieniony projekt nie jest związany z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Uczelnię w zakresie najmu, dzierżawy oraz usług odpłatnych w zakresie działalności naukowo- badawczej i pomocniczej.

Celem projektu jest powołanie i wyposażenie innowacyjnego Centrum do badania wód śródlądowych i morskich, co pozwoli na prowadzenie badań środowiska wodnego z zastosowaniem nowoczesnych metod. Przyczyni się to do lepszego poznania czynników abiotycznych środowiska wodnego oraz lepszego poznania jego zanieczyszczenia. Wyniki takich badań są konieczne przy podejmowaniu zabiegów rewitalizacyjnych i rekultywacyjnych w odniesieniu do poszczególnych akwenów, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Badania te również umożliwią ocenę oddziaływania przemysłu przetwórstwa rybnego na środowisko.

Realizacja projektu będzie polegała na zakupie i uruchomieniu aparatury naukowej. W jego ramach konieczna będzie adaptacja pomieszczeń pod kątem wymagań zakupionych aparatów, a także pod kątem prowadzenia badań hydrochemicznych i zanieczyszczenia wód. Badania prowadzone z wykorzystaniem zakupionej aparatury pozwolą na ocenę warunków siedliskowych ichtiofauny poszczególnych zbiorników wodnych, umożliwią podjęcie działań w kierunku poprawy warunków siedliskowych ichtiofauny oraz pozwolą na prowadzenie właściwej gospodarki rybackiej oraz gospodarki wodno- ściekowej w zakładach przemysłowych. W trakcie realizacji projektu będą odbywały się bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z branży rybackiej pozwalające poszerzyć ich wiedzę z zakresu ekologii wód. Zwiększy to możliwości współpracy podmiotów gospodarczych z jednostkami naukowymi i pozwoli na lepsze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Pozyskana aparatura pozwoli w ramach procesu dydaktycznego kształcić studentów kierunku rybactwo i biologia wód w Akademii w zakresie analizy jakości środowiska wodnego.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu...


Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary lub usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W tym przypadku brak jest związku ze sprzedażą opodatkowaną, zatem Uczelnia nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT należnego.

Ponadto Uczelnia stwierdza, iż nie będzie dokonywała żadnego świadczenia na rzecz innego podmiotu, nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy, a w efekcie realizacja projektu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Akademia nie będzie mała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentującego poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, a podatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowany.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umów dotyczących konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo - badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia nie sprzedawała usług konkretnemu odbiorcy, projekt był skierowany do szerszego grona uczestników, którzy mogli skorzystać z niego nieodpłatnie, zatem realizacja projektu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Reasumując należy uznać, że Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanego projektu.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Podobne interpretacje: