Drukuj

1/Czy Spółka może od 01.05.2004 r. odliczać podatek VAT przy nabyciu paliwa do napędu samochodów ciężarowych dostawczych oraz o charakterze specjalistycznym, na które nie posiada ani świadectw homologacji, ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectw ? 2/ Czy w świetle nowej ustawy o VAT, dokonując sprzedaży towarów dla rolników w punktach skupu mleka, Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, czy też zostaje w mocy zwolnienie z tego obowiązku uregulowane w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 08.01.1993 r. ?

Ad.1/Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 w związku z art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) – zwanej dalej „ustawą o VAT” - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń) są określane na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe o ładowności mniejszej niż określona według wyżej wskazanego wzoru .

Powołane przepisy ustawy o VAT, bezspornie ograniczają prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż obliczona według podanego wzoru, a dopuszczalną ładowność nakazują ustalać wyłącznie na podstawie świadectwa homologacji lub decyzji właściwego organu. W przypadku zaś braku informacji w tym zakresie w wymienionych dowodach, odliczenie podatku VAT nie jest możliwe.

Nadmienia się, że w zasadzie wszystkie samochody posiadają bądź posiadały świadectwo homologacji. Właściciel pojazdu nie zawsze jednak je otrzymywał nabywając samochód. Nie musi również ich posiadać dla celów odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa. Powinien jednak mieć pewność, że odpowiednie świadectwa na używany rodzaj samochodów były wydawane, a określona w nich ładowność jest nie mniejsza niż wyliczona według wzoru określonego cytowanymi przepisami ustawy o VAT.

Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r. zgodnie z art. 55 usatwy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera) dla którego zostało ono wydane. W sytuacji, gdy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wydały oraz producent danego typu pojazdu.

Mając na względzie celowość unormowań prawnych w tym zakresie trudno odmówić prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do eksploatacji samochodów, których cechy nie budzą wątpliwości, że są to samochody ciężarowe o ładowności, przekraczającej kwotę obliczoną według określonego wzoru bądź, że są to pojazdy specjalne.

Ad.2/ Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zarówno art. 29 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), jak i art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy dokonujący dostaw towarów i świadczący usługi:

  1. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
  2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Zgodnie z art. 165 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust.7 i 9 ustawy zachowują moc przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002 r w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.). W rozporządzeniu tym, w załączniku nr 1 zostały enumeratywnie wymienione czynności sprzedaży towarów i świadczenia usług, które zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na okres dwóch lat czyli do 31.12.2004 r. Przepisami § 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia zwolnione zostały z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wśród których wymienione są czynności, o których mowa w art. 2 ust.2 i 3 ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. Jeżeli zatem towary wydawane są w punktach skupu mleka rolnikom w zamian za jego dostawę objęte są tym zwolnieniem.

Podobne interpretacje: