Drukuj

prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu badawczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem pt. „Y” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem pt. „Y”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

  1. Sytuacja dotyczy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacji projektu w ramach priorytetu 2 „.........................”. Tytuł projektu „Y”. Jednym z celów projektu jest diagnoza kapitału intelektualnego lxxxxxxxxxxxx w celu określenia potencjału regionu. W dużym uproszczeniu zbadane zostaną: kapitał ludzki, kapitał strukturalny (w tym efektywność administracji, środowisko prawne, jakość infrastruktury itp.), oraz kapitał relacji (z otoczeniem zewnętrznym, atrakcyjność dla inwestorów, potencjał nawiązanych kontaktów itp.). Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy posiadającego wysoki współczynnik kapitału intelektualnego jest jednym z priorytetów regionu, określonym w Narodowym Planie Rozwoju, Strategii Rozwoju Województwa L oraz Regionalnej Strategii Innowacji. Kształtowanie polityki regionalnej oparte jest na podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego. Realizacja tego projektu ma dostarczyć informacji dla samorządów terytorialnych, oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, niezbędnych przy realizacji właściwej polityki regionalnej. Przedsiębiorcy mając wyniki badań będą mogli dostosować wizje rozwoju swoich firm, określić kierunki ekspansji zgodnie ze zidentyfikowanymi potencjałami i możliwościami regionu. Zidentyfikowane zostaną nisze rynkowe charakteryzujące się ponadprzeciętnymi możliwościami rozwoju. Metody i badania będące przedmiotem projektu wskażą kluczowe czynniki determinujące efektywne zarządzanie poprzez sprawny system informatyczny dostarczający pewne, łatwe w interpretacji i wiarygodne informacje. Informacje takie będą podstawą do podejmowania operacyjnych decyzji oraz monitorowanie ich efektywności. W związku z realizacją projektu beneficjenci otrzymają metody pomiaru kapitału intelektualnego, wyniki badań oraz metody interpretacji tych wyników (objaśnienia, szkolenia itp.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu. Jeśli tak to czy w całości, czy w części...

Zdaniem wnioskodawcy:

Uniwersytet X jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT. W ocenie podatnika realizowany program ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego taki jak: „Y: badanie potencjału regionu” jest projektem badawczym. Realizacja tego zadania przez podatnika jest niczym innym, jak realizacją polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacji państwa, w tym zadań naukowych, prac rozwojowych i zadań ważnych dla postępu cywilizacyjnego istotnego dla całego społeczeństwa. W związku z tym otrzymane środki finansowe są tylko pokryciem kosztów realizacji polityki państwa w dziedzinie rozwoju i postępu cywilizacyjnego. Odnosząc się do art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT Wnioskujący uważa, że świadczenie usług to każde zachowanie się na rzecz innej osoby i może się ono składać zarówno z działania jak i zaniechania działania. Zarówno w jednym jaki drugim przypadku „świadczenie” zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia tj. istnienie bezpośredniego nabywcy, konsumenta-beneficjenta. Drugim ważnym elementem jest odpłatność wykonywanego świadczenia czyli istnienie bezpośredniej korzyści w zamian za wypłacone wynagrodzenie. Uniwersytet X nie wykonuje zatem żadnego świadczenia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (odbiorcą usług jest społeczność regionu lxxxxxxxxxx), a jedynie realizuje politykę państwa, a przekazane środki na realizację projektu będą tylko refundacją poniesionych na ten cel kosztów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy postanowiono, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przepisu wynika, że odliczenie podatku VAT może być dokonane, ale tylko w zakresie w jakim te usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony od zakupów, które są związane z czynnościami opodatkowanymi realizowanymi przez podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie obowiązku podatkowego). Istotną zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest związek tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a tylko do czynności zwolnionych od podatku. Jednocześnie z zasady tej wynika, że może być częściowe odliczenie podatku naliczonego VAT, tzn. w takiej części w jakiej dane towary i usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od towarów i usług, w jakiej te towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności zwolnionych od podatku. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, co do których podatnikowi przysługuje prawo od obniżenia podatku należnego, jak i czynności z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z art. 90 ustawy. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna zasada mówiąca o tym, że podatek naliczony podlega odliczeniu, gdy nabyte towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych w sposób bezpośredni i bezsporny. Realizowane przez Uczelnię projekty badawcze będą służyły ogólnie rozumianej społeczności lxxxxxxxxxxxx, a realizacja projektów nie będzie miała związku ze świadczeniem usług (art. 5 ust. 1). W związku z tym dofinansowanie projektów badawczych będzie tylko refundacją poniesionych kosztów realizowanych zadań. W myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów Uczelnia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w całości, ani w określonej proporcją części, ponieważ wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Uxxx. Dlatego podatek VAT naliczony od zakupów niezbędnych przy realizacji zadań będzie kosztem kwalifikowanym projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy, w tym czynności wymienione w pkt 1-3 tego przepisu). Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy, należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie bowiem, jako dwustronny stosunek prawny, zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem) oraz podmiotu świadczącego (wykonującego dane świadczenie). Zatem w pojęciu „świadczenia na rzecz”, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umów dotyczących konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo-badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle powołanego przepisu wskazać należy, iż ustawodawca wymaga istnienia związku dokonanych zakupów z działalnością opodatkowaną. Taki związek przyczynowo-skutkowy jest podstawową przesłanką dla skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem z uwagi na fakt, że realizowany projekt nie będzie uznany za świadczenie usługi, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – Uniwersytet nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, związanych z jego realizacją.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: