Drukuj

Czy będzie istniała w świetle przedstawionego stanu możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów dotyczących realizowanej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 07 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów dotyczących realizowanej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów dotyczących realizowanej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca Gmina P jako lider porozumienia zawartego w dniu 01.10.2007r. pomiędzy gminami: A, J, R, S, W złożyła wniosek na realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego „Dolina…” w ramach którego objęto zasięgiem obszar atrakcyjny turystycznie wskazany w planie marketingu turystyki na lata 2007-2013. Projekt zakłada budowę 9 dróg lokalnych położonych na terenie 5 gmin (J, P, R, S, W). Wybrano drogi wymagające najpilniejszych inwestycji i stanowiące utrudnienie dla turystów odwiedzających obszar „Dolina…”. Dodatkowo wzięto po uwagę aspekty gospodarcze i społeczne rozwoju tych obszarów. Realizacja projektu przyczyni się do:

  • poprawy jakości nawierzchni dróg
  • zmniejszenia kosztów utrzymania dróg
  • zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów
  • zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego
  • poprawy estetyki dróg i otoczenia

W kosztach inwestycji Gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją, inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie społeczności lokalnej za korzystanie z niej będą pobierane opłaty. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działalności statutowej Gminy. Jest ona zadaniem publicznym nałożonym odrębnymi przepisami, wykonywanym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. W związku z tym, że Gmina jest czynnym podatnikiem od towarów i usług istnieje wątpliwość co do prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zapłaty za budowę dróg.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy będzie istniała w świetle przedstawionego stanu możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów dotyczących realizowanej inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną z tytułu VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie jest spełniony warunek dający Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z wymienioną we wniosku inwestycja. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Gmina stoi na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi i Gmina nie będzie miała możliwości odliczyć sobie podatku VAT. Zatem podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie będzie kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: