Drukuj

Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) uzupełniony pismami z dnia 17 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 3 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ” oraz planowaną inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście S.” - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 kwietnia 2008 r. Urząd złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonanego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ” oraz planowaną inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście S.”.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:


Gmina w latach 2006-2007 wybudowała ze środków własnych część sieci kanalizacji sanitarnej. Nieodpłatnie administrowaniem i eksploatacją istniejącej oczyszczalni ścieków, poborem opłat za wodę i odprowadzane ścieki w ramach statutowej działalności zajmuje się zakład budżetowy – „Z”. Zakład ten jest czynnym podatnikiem VAT, który odlicza naliczony podatek od działalności opodatkowanej. Natomiast Urząd odprowadza należny podatek VAT nie dokonując żadnych odliczeń (są to usługi związane z dzierżawą i sprzedażą składników majątkowych).

Ponadto Gmina planuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej (dalszy etap) przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Po zakończeniu inwestycji administrowaniem i eksploatowaniem tej sieci będzie zajmował się również zakład budżetowy – „Z”. Gmina pozostanie właścicielem wybudowanych sieci kanalizacyjnych, jednakże nie będzie prowadziła sprzedaży usług w zakresie gospodarki ściekowej.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła wniosek i wskazała, iż pytanie dotyczące przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego winno brzmieć, „Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zrealizowanej ze środków własnych inwestycji i tej którą planuje zrealizować przy współudziale środków unijnych...”. Ponadto w uzupełnieniu stanowiska stwierdzono, iż Gmina nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od zrealizowanej inwestycji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ” jak również od planowanej inwestycji tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście S.”, ponieważ po ich zrealizowaniu Gmina nieodpłatnie przekaże je w administrowanie i eksploatację swojej jednostce organizacyjnej tj. zakładowi budżetowemu – „Z”. Zrealizowana już inwestycja jak i planowana nie będą służyły Gminie czynnościom opodatkowanym.

Natomiast pismem z dnia 3 czerwca 2008 r., będącym również uzupełnieniem przedmiotowego wniosku, Gmina wskazała, iż od planowanej inwestycji p.n. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście S.”, która będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007 - 2013 Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, nie przysługuje zwrot podatku VAT na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zrealizowanej ze środków własnych inwestycji i tej którą planuje zrealizować przy współudziale środków unijnych...


Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji jak również od planowanej inwestycji, gdyż obie inwestycje będą nieodpłatnie przekazane w administrowanie i eksploatację zakładowi budżetowemu tj. „Z”. Ponadto, zrealizowana jak i planowana inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: