Drukuj

dotyczy możliwości odliczania naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu posiłków profilaktycznych przeznaczanych do spożycia dla pracowników podatnika

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 28.12.2004 r. (znak: EF/21275/04, z datą wpływu 30.12.2004 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej:

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż spółka dostarcza pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych zakupione od obcego podmiotu posiłki profilaktyczne. Wątpliwości spółki natomiast dotyczą możliwości odliczania naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu tych posiłków.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów lub usług w zakresie, w jakim nabywane towary czy też usługi wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ustawodawca jednocześnie określił przypadki, w których pomimo związku konkretnego zakupu z opodatkowaną dostawą lub opodatkowanym świadczeniem usług podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, a więc nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów lub usług lub prawo to jest w znacznym stopniu ograniczone. Powyższe oznacza, iż podatnik może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towarów lub usług, jeżeli zakup ma związek ze sprzedażą opodatkowaną oraz w konkretnym przypadku nie zachodzi wyłączenie lub ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, stwierdzić należy, iż zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

  1. przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
  2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z powyższego przepisu wynika, iż podatnik co do zasady nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia usług gastronomicznych. Ustawodawca nie podaje jednak w tym wypadku odpowiedniego symbolu PKWiU, dlatego też posłużenie się identyczną terminologią, jaką stosuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) określająca grupowanie 55.3 jako usługi gastronomiczne pozwala zdaniem tut. organu wnioskować, że ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy tylko i wyłącznie usług gastronomicznych. W związku z tym o ile, zakup przez podatnika posiłków profilaktycznych będzie usługą mieszczącą się w zakresie usług stołówkowych (symbol PKWiU – 55.5), będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie ich zakupu (art. 86 ust. 1 ustawy).

Jednakże podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zakwalifikowania nabywanych przez podatnika usług w odpowiednim grupowaniu PKWiU. Powyższą kwestię (tj. odpowiednią klasyfikację usługi wg PKWiU - mającą zasadnicze znaczenie w przedmiotowym zapytaniu) - rozstrzyga właściwy urząd statystyczny.

Podobne interpretacje: