Interpretacje w temacie: Delegacje ustawowe

Ścieżka aktualnego tematu

dotyczy odliczenia podatku VAT w związku z zakupem paliwa do samochodu

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 26.05.2004 r. (bez znaku), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ...

Czy w związku z zawartą dnia 29.06.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podatek naliczony związany z inwestycjami w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD może być uznany za koszt kwalifikowany w sytuacji gdy Strona nie ma możliwości odzyskania podatku w systemie VAT i poza nim?

POSTANOWIENIE Na popdstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005 r. znak IT.2226/54-1/05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego w piśmie stan ...

W piśmie Podmiot wyjaśnia iż gmina X przy udziale pomocy finansowej SAPARD realizuje inwestycję. „budowa szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą i otoczeniem”. Gmina nie uzyskuje dochodów z tytułu funkcjonowania szaletu i w związku z tym nie ma podstawy do odliczenia podatku od towarów i usług oraz nie ma możliwości zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym pytanie Urządu Miejskiego brzmi: czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i jako taki podlega refundacji ze środków SAPARD?

W myśl wykładni zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2004 r skierowanym do Prezesa ARiMR dotyczącym kwestii kwalifikowalności podatku VAT do kosztów refundowanych z Programu SAPARD , podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości dokonania odliczenia bądź zwrotu podatku VAT oraz nie ma możliwości zaliczenia nie odliczenego podatku VAT do k ...

Pismem z dnia 6 maja 2005r. Strona wystąpiła z zapytaniem, czy może sporządzić deklarację korygującą VAT-7 za miesiąc kwiecień 2005r. w miesiącu czerwcu 2005r. w zakresie odliczenia ulgi za złe długi.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 6 maja 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 6 maja 2005r. Strona wystąpiła z zapytaniem, czy może sporządzić deklar ...

Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 4.01.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 5.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustaw ...

Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niebędących nowymi środkami transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 4.01.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 5.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustaw ...

Dotyczy zwrotu VAT z tytułu nabycia usługi sfinansowanej ze środków Phare.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.01.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 21.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i rozporządzenia Mi ...

Pytanie dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu prowadzonej inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości P.” na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W dniu 07-09-2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek (uzupełniony pismem w dniu 12-09-2005r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Gmina przeprowadza inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości P.” współfinansowaną w ramach programu ...

Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22 % i wykazanego w fakturach dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22% i wykazanego w fakturach ...

Wniosek dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22 % i wykazanego w fakturach korygujących dokumentujących zakup usług związanych z dystrybucją filmów.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego według stawki 22 % i wykazanego w fakturach ...

Generowanie strony w 38 ms