Drukuj

Na podstawie zawartej umowy zostały przyznane środki na realizację zadań w ramach programu "PHARE 2002". Sposób rozliczenia tych środków jest taki, że 60% środków Strona otrzyma przed rozpoczęciem realizacji projektu, natomiast pozostałe 40% zostanie przekazane po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. W tej sytuacji Strona zmuszona jest po wyczerpaniu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do założenia własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną jej refundowane w kwocie netto (bez VAT) przez stronę umowy. Wątpliwości Strony dotyczą tego czy przysługuje jej prawo do żądania zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją w/w programu dokonywanych z własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną refundowane.


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam:

ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona w dniu 14.09.2005 r. zawarła umowę, na podstawie której zostały przyznane środki na realizację zadań w ramach programu "PHARE 2002". Sposób rozliczenia tych środków jest taki, że 60% środków Strona otrzyma przed rozpoczęciem realizacji projektu, natomiast pozostałe 40% zostanie przekazane po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. W tej sytuacji Strona zmuszona jest po wyczerpaniu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do założenia własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną jej refundowane w kwocie netto (bez VAT) przez stronę umowy.
Wątpliwości Strony dotyczą tego czy przysługuje jej prawo do żądania zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją w/w programu dokonywanych z własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną refundowane.
Zdaniem Strony możliwe jest ubieganie się o zwrot podatku od towarów i usług od pełnej kwoty wydatków projektu.
Kwestię dotyczącą zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu regulują przepisy rozdziału 12 tj. §§ od 23 do 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).
W myśl przepisów § 23 w/w rozporządzenia zwrot podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4. Powyższa zasada ma zastosowanie odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy, przekazane przez podatnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub importu towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, a w części z innych środków finansowych. W tym przypadku podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.
Jednocześnie § 27 ust.3 pkt 2 w/w rozporządzenia stanowi, że do wniosku, w sprawie zwrotu podatku dla podatników dokonujących nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 oraz dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Tak więc zakres w jakim Strona dla realizacji projektu wykorzysta środki własne spowoduje w tej części brak realizacji warunku dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej niezbędnego dla uzyskania zwrotu.
W związku z powyższym podatnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonywanych z własnych środków a następnie refundowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.
Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Podobne interpretacje: