Drukuj

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim w związku z realizacją przez nią inwestycji w ramach projektów : "Kształtowanie centrum wsi", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw", "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw" w 5 wsiach, "Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego" ?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2006 r , uzupełnionym pismem w dnia 20 marca 2006 r i pismem z dnia 24 marca 2006 r. Nr GRB.-4015-1/05/06, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej wyjaśnienia czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim w związku z realizacją przez nią inwestycji w ramach projektów : " Kształtowanie centrum wsi", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw", "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw" w 5 wsiach, "Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego" jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 9 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 marca 2006 r. oraz pismem z dnia 24 marca 2006 r , o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Gmina w swym piśmie wyjaśnia, iż w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" będzie realizować inwestycje w ramach następujących projektów :

1/ "Kształtowanie centrum wsi", obejmującego postawienie pomnika Jana Pawła II, remont chodników i fontanny, budowę oświetlenia placu, urządzenie zieleni i ławek na placu;

2/ "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw", obejmującego remont dachu, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wymianę okien i drzwi, remont posadzek, szamba, ocieplenie budynku, wymianę rynien, tynki wewnętrzne, remont chodnika, malowanie obiektu, wyposażenie świetlicy w kuchnię elektryczną i mikrofalową, lodówkę, wieżę, zlewozmywak, naczynia, krzesła i stoły;

3/ "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw" w 5 wsiach, polegającego na ustawieniu ławek, piaskownicy, huśtawki, zjeżdżalni, zespołu zabawowego;

4/ "Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego", polegającego na wyposażeniu boiska w bramki, siatki, słupki i ławki oraz wykonaniu prac uprawowych.

Obiekty, w których będą realizowane projekty pozostaną własnością Gminy i będą wykorzystywane na działalność niekomercyjną wynikającą z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, tj. na działalność w zakresie oświaty, rekreacji, kultury i zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy.

Gmina stoi na stanowisku, iż nie ma żadnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie tego podatku lub poza nim.

Z dokumentów znajdujących się w tut. Urzędzie wynika, iż Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. /.Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.Na mocy art. 86 ust. 1 ww ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi jednakże, iż tylko w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego i unormowań prawnych mających do niego zastosowanie stwierdzić należy, iż wobec tego, że Gmina - jak podkreśla ona w złożonym wniosku - nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, realizacji której służyłyby poniesione przez nią wydatki na inwestycje polegające na postawieniu pomnika Jana Pawła II, remoncie chodników i fontanny, budowie oświetlenia placu, urządzeniu zieleni i ławek na placu, wykonaniu remontu i wyposażeniu świetlicy wiejskiej, zagospodarowaniu i wyposażeniu 6 placów zabaw i boiska sportowego położonych na terenie Gminy, nie ma możliwości odzyskania - w systemie podatku od towarów i usług - podatku naliczonego uiszczonego przez nią przy nabyciu towarów i usług służących realizacji tych inwestycji.

Gmina , stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1996 /, jest jednostką samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 6, ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. / zwalnia się od tego podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina, korzystając ze zwolnienia swoich dochodów od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie ma więc prawnych możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku od towarów i usług poza systemem tego podatku poprzez zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 w związku z art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie, zgodnie z art. 223 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa, wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z 239 ustawy Ordynacja podatkowa, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Podobne interpretacje: