Drukuj

Czy nadal mam prawo odliczać podatek od towarów i usług naliczony od paliwa zakupionego do samochodu ?. Według dowodu rejestracyjnego jest to samochód ciężarowy , uniwersalny o dopuszczalnej masie całkowitej 1890 kg , liczbie miejsc 2 oraz dopuszczalnej ładowności 550 kg . Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym w rubryce uwagi widnieje wpis o treści : „ liczba miejsc 2 lub 5 „

Odpowiedź:

Zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) , obniżenie kwoty lub zwrotu róznicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych , oleju napędowego oraz gazu , wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 .Powyższe dotyczy samochodów osobowych jak również innych pojazdów samochodowych , których dopuszczalna ładowność będzie niższa niż ładowność określona według wzoru – art.86 ust.3 ustawy : DŁ = 357 kg + n x 68 kggdzie:DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność N - oznacza ilość miejsc ( siedzeń ) łącznie z miejscem dla kierowcyZgodnie z art. 86 ust. 5 dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc ( siedzeń ) , o których mowa w ust. 3 , określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji , wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy , które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji o której mowa w zdaniu pierwszym , nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc , uznaje się również samochody osobowe o których mowa w ust.3 .

Zatem biorąc pod uwagę wyżej opisane podstawy prawne ,ocena istnienia prawa do odliczenia VAT od paliwa musi opierać się na danych zawartych w wyciągu ze świadczenia homologacji , a nie jak Pan przyjął w swoim piśmie z dowodu rejestracyjnego .Porównanie dopuszczalnej ładowności wynikającej ze świadectwa homologacji z ładownością wyliczoną według wzoru ( gdzie n = liczba miejsc określona w świadectwie homologacji ) , zadecyduje czy dany pojazd w rozumieniu ustawy o VAT jest lub nie jest samochodem osobowym .

Podobne interpretacje: